Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Збірник наукових праць створено у 2006 році на базі Міжнародної науково-практичної конференції "Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки" як можливість апробування результатів своїх досліджень студентами економічних спеціальностей НТУУ "КПІ". З годом до його лав приєднались і студенти технічних спеціальностей. До 2013 року до друку у збірник приймалися статті лише на українській мові.

У збірнику опубліковані результати наукових досліджень з актуальних проблем сучасної економіки, аналізу перспектив розвитку підприємництва та запропоновані методики та шляхи розв’язання практичних питань.

ISSN 2414-9306 (Online), ISSN 2310-5534 (Print)

Розміщення нашого журналу в міжнародних наукометричних базах даних, репозитаріях та пошукових системах, зокрема : до 2017 року індексувався у Index Copernicus (ICV 2014 = 22,34; ICV 2015 =45,55; ICV 2016: 57.03), DOAJ, ELAKRI, OJS, WorldCat, Research Bible, Google Scholar, OpenAIRE.


Зображення домашньої сторінки журналу

Для викладачів вищих навчальних закладів, наукових працівників, аспірантів, студентів технічних та гуманітарних спеціальностей.

Редакційна колегія вважає за доцільне повідомити, що не всі положення та висновки окремих авторів є безперечними. Разом з тим, вважаємо можливим їх публікацію з метою обговорення.

Періодичність видання: два рази на рік.

Мова видання: українська, російська, англійська.

Засновник: Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського".

Головний редактор: Круш Петро Васильович, к.е.н., професор

Відповідальний секретар: Тюленєва Юлія Валеріївна, к.е.н., доцент

Адреса редакції: Київ, 03056, пр. Перемоги 37, корпус 7, кімната 522, кафедра економіки і підприємництва 

Телефони: +380(44)4549858, +380(68)3589517

E-mail: j.tiulenieva@kpi.ua