Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
 • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word.
 • Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 • Текст набраний 14-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
 • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
 • Цією відміткою я(ми) надаю(ємо) свою вільну та безумовну згоду відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" на обробку редакцією збірника "Сучасні проблеми економіки і підприємництво" персональних даних, які будуть повідомлені особисто (зокрема, прізвище, ім’я, по-батькові, місце роботи, посада, контактні та інші анкетні дані) з метою представлення та розповсюдження такої інформації для здійснення кореспонденції з використанням електронної пошти.
 • Я(ми) посвідчую(ємо), що повідомлений(і) про включення інформації про мене (нас) до бази персональних даних редакції збірника "Сучасні проблеми економіки і підприємництво"
 • Цією відміткою я(ми) засвідчую(ємо), що чесно презентую(ємо) самостійно проведене дослідження, та те, що стаття не містить плагіату. 
  Гарантую(ємо), що одержано всі необхідні дозволи на використання у статті матеріалів, що охороняються авторським правом відповідно до законодавства України.
  Гарантую(ємо), що стаття підготовлена спеціально для наукового журналу "Сучасні проблеми економіки і підприємництво”, ніде раніше не публікувалася і не подана до інших видань. 
  Надаю(ємо) право видавцю видавати, поширювати статтю необмеженим накладом у будь-якому вигляді та форматі на будь-яких носіях інформації і будь-якими способами.

Керівництво для авторів

Будь ласка, дотримуйтесь наведених вимог для забезпечення найбільш швидкої публікації ваших статей.

Редакційна колегія залишає за собою право відхиляти статті, які не відповідають вимогам та тематиці збірника.

 

Для публікації статті авторам необхідно подати електронний варіант з текстом статті, інформацією про автора та співавторів статті (обов’язково вказавши контактний телефон, контактну почту та зазначити Ідентифікатор ORCID (який автори отримують одноразово реєструючи на сайті http://orcid.org/) за адресою: http://sb-keip.kpi.ua/information/authors. 

 

Основні вимоги до статті

У збірнику публікуються статті, які раніше не були опубліковані. Статті можуть бути представлені українською, російською або англійською мовами. До одного випуску збірника приймається одна одноосібна стаття чи дві статті з двома та більше співавторів. Статті студентів приймаються  лише у співавторстві з науковим керівником. Стаття повинна бути присвячена одному питанню. Структура статті з обов'язковим виділенням заголовків параграфів: 

-         УДК, JEL classification codes (https://www.aeaweb.org/econlit/jelCodes.php?view=jel);

-         дані про авторів (на мові статті);

-         заголовок статті (на мові статті);

-         структурована анотація (на мові статі, приблизно 120-150 слів кожна);

-         ключові слова (на мові статті, виділенні через крапку-зап’яту);

-         постановка проблеми;

-         аналіз останніх досліджень і публікацій;

-         мета;

-         виклад основного матеріалу;

-         висновки;

-         список використаних джерел та refrences (латиницею);

-         дані про авторів (на 2-х інших мовах, крім мови статті (українській, російській та англійській);

-         заголовок статті (на 2-х інших мовах, крім мови статті (українській, російській та англійській);

-         анотація (на 2-х інших мовах, крім мови статті (українській, російській та англійській, приблизно 120-150 слів кожна);

-         ключові слова (на 2-х інших мовах, крім мови статті (українській, російській та англійській).

Для оригінал-макету використовується папір формату А4 з полями: верхнє та нижнє – 2 см, ліве – 3 см, праве – 1 см. Шрифт набору – Times New Roman, 14 пт. Міжрядковий інтервал – 1, виділення абзаців – 1 см.

Обсяг статті повинен становити 5-7м сторінок друкованого тексту набраного у редакторі WS Word (*.doc). Сторінки тексту не нумеруються. 

Прізвище та ініціали авторів набираються напівжирним курсивом з вирівнюванням за правим краєм. У наступному рядку зазначається курсивом наукова ступінь, посада та назва навчального закладу з вирівнюванням за правим краєм. Для студентів зазначається назва факультету та навчального закладу.

Назва статті розміщується посередині ширини поля друку. Шрифт – Times New Roman, 14 пт, напівжирний, малими літерами, заголовна — велика.

Нижче розташовується анотація статті тією ж мовою, що і стаття, курсивним шрифтом. Під анотацією через один інтервал записуються ключові слова з виділенням напівжирним шрифтом словосполучення «ключові слова», самі ключові слова записуються після двокрапки основним шрифтом. Вирівнювання здійснюється по ширині сторінки.

Основний текст статті може бути розділений на зазначенні логічні блоки (параграфи). Заголовки параграфів набираються тим же шрифтом, що й основний текст, але в напівжирному виконанні: Постановка проблеми; Аналіз останніх досліджень і публікацій; мета; Виклад основного матеріалу; Висновки. Використання напівжирного шрифту в інших випадках небажано. Використання шрифту з підкресленням не рекомендується. Весь текст основної частини, крім заголовків і підзаголовків, набирається основним шрифтом. Для виділення важливих з точки зору автора фрагментів тексту можливе використання напівжирного курсиву.

Постановка проблеми повинна відображати постановку проблеми, актуальність роботи. Аналіз останніх досліджень і публікацій – ступінь її вивченості у вигляді аналізу попередніх досліджень. Виклад основного матеріалу відображає систему доведень гіпотези, обґрунтовуються наукові результати. Висновки повинні констатувати значущість результатів досліджень, їх наукова новизна та перспективи подальших розробок за даним напрямом.

Ілюстрації, таблиці та формули необхідно наводити в тексті після першої їх згадки або одразу, коли це можливо.

Ілюстрації, що поміщаються в статті, повинні бути надані у форматі підготовленими засобами Microsoft Word або Excel (без використання сторонніх програмних продуктів). Рисунок повинен бути розміщений в полотні (вбудований інструмент Microsoft Word для рисунків) або згрупованим. Розмір ілюстрації має бути наближений до розміру колонки тексту (див. вище). Кожна стаття може включати не більше п’яти ілюстрацій в основному тексті. Ілюстрація позначається назвою «Рисунок 1 - Назва рисунку», і розміщується після пояснювальних даних (підрисуночного тексту). Ілюстрації нумеруються арабськими цифрами. Ілюстрації мають бути підготовленні та масштабовані таким чином, щоб розміри букв тексту на ілюстраціях не перевищували розмір букв основного тексту статті. Шрифт тексту ілюстрації – Times New Roman. Назва ілюстрації друкується основним шрифтом. Після ілюстрації через один інтервал починається новий абзац тексту.

Таблиці виконуються за допомогою текстового редактора. На кожну таблицю, наведену в статті, повинно бути мінімум одне посилання в тексті. Таблиці нумеруються арабськими цифрами порядковою нумерацією та виділяють курсивом Таблиця 1 - Назва таблиці»), розміщують за правим краєм. Після номера не ставиться точка. Назва таблиці наводиться після її номера у наступному рядку. Назву таблиці виділяють напівжирним шрифтом з вирівнюванням по центру ширини статті. Шрифт змісту таблиці – 12 пт. Після таблиці робиться один абзацу відступу до початку нового абзацу тексту.

Всі формули і їхні розшифровування, а також грецькі символи за текстом статті набираються тільки в редакторі формул Microsoft Equation. Формули повинні мати компактну форму запису та порядковим номер: (1).

Посилання на використану літературу наводяться в тексті в квадратних дужках, з вказівкою номера джерела, наведеного в розділі Перелік посилань. Опис джерел здійснюється відповідно до вимог діючих норм. 

Список використаних джерел повинен формуватися зі статей, монографій за останні 5-7 років. Підручники та посібники можуть бути наданні у списку використаних джерел у кількості не більше 1-2 позицій. 

Список використаних джерел оформлюється в двох варіантах: відповідно до вимог МОН та у Гарвардському стилі (латиницею) за прикладом:

Для полегшення формування опису відповідно до вимог МОН можна скористатися сайтом: http://vak.in.ua/.

Рекомендуємо автоматичний генератор бібліографічного опису на використане джерело: http://www.citethisforme.com/cite/journal (обрати стиль Harvard) або http://www.qub.ac.uk/cite2write/harvard3l.html.

 Видео з інструкцією:

Після переліку посилань розміщують російською, англійською мовами прізвище та ініціали авторів, відомості про авторів, назву статі, анотацію та ключові слова.

к.е.н. - к.э.н. - PhD of Economic sciences

к.ф.-м. н. - к.ф.-м.н. - PhD of Physics and Mathematics

к.т.н. - к.т.н. - PhD of Engineering

д.е.н. - д.э.н. - Doctor of Science, Economics

доцент - доцент - associated professor

професор - профессор – professor

ст.викладач - ст. преподаватель - assistant professor

асистент - ассистент - assistant

 

Статті, що не відповідають зазначеним вимогам, редакцією розглядатися не будуть.

 

Дані про автора надаються лише українською мовою окремо на кожного автора при оформленні заявки на нове подання і містять наступне: 

Прізвище, ім'я, по батькові (повністю). 

Назва організації (місця роботи автора) у такій послідовності — організація, підрозділ, факультет, кафедра.  

Адреса електронної пошти. 

Номери контактних телефонів з кодами країни та міста. 

Посада автора. 

Науковий ступінь, вчене, академічне та почесні звання автора. Для студентів – факультет, номер групи.

Ідентифікатор ORCID.

 

Приклад оформлення статті

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.