Методика аналізу собівартості продукції та витрат на виробництво в системі управління витратами на підприємстві

Автор(и)

Ключові слова:

собівартість, витрати, ціна продукції, товар, статті витрат, матеріальні витрати, втрати від браку, заробітна плата, обслуговування, комерційні витрати.

Анотація

В ринкових умовах розвитку економіки, значна увага в забезпеченні ефективної роботи підприємств будь-якої форми власності приділяється питанням витрат та собівартості продукції.

На першому етапі ринкової трансформації вітчизняної економіки українським підприємствам надана повна самостійність у визначенні складу витрат, що включаються у собівартість продукції (робіт, послуг). Це привело до багатьох проблем організаційного та методичного характеру в обліковому аспекті, з однієї сторони, з іншої – сприяло поглибленню негативних явищ, зокрема з’явилась можливість завищувати витрати виробництва і, тим самим, занижувати свої прибутки, послабилась зацікавленість у досягненні максимальної прибутковості від кожної господарської операції.

 

Посилання

Бондаренко І.Ю., Пахомов В.І. Управління витратами виробництва та собівартістю продукції: Навч. посібник. – К.: Київ. держ. торг.-екон. ун-т, 2010. – 65 с.

Грещак М.Г., Коцюба О.С. Управління витратами: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2011. – 131 с.

Давидович І.Є. Управління витратами: Навч. посібник. 2-ге вид., перероб. і доп. – Тернопіль: Економічна думка, 2009. – 288 с.

Економіка підприємства: Навч. посіб. / За ред. А. В. Шегди – К.: Знання, 2005. – 431 с.

Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посіб. – К.: Знання, 2004. – 654 с.

Швиданенко Г. О., Дмитренко А. І., Олексюк О. І. Бізнес-діагностика підприємства: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2009. – 344 с.

Шкварчук Л.О. Ціни і ціноутворення: Навч. посібник. – 3-тє вид., виправл. – К.: Кондор, 2008. – 214 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА