ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ЗАСАД ФОРМУВАННЯ ЗБУТОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

  • Ірина Володимирівна Нечипорук НТУУ "КПІ ім. І.Сікорського", Ukraine https://orcid.org/0000-0001-5446-5127
  • Алла Володимирівна Гречко НТУУ "КПІ ім. І.Сікорського", Ukraine

Ключові слова:

збутова діяльність, збутової процес, збутова політика, збут

Анотація

Дана стаття присвячена дослідженню теоретичних засад розробки збутової політики підприємства у розрізі аналізу та систематизації концептуальних підходів наданих різними авторами та подальшого наведення узагальнюючого визначення даної економічної категорії. Автором було здійснено аналіз підходів до визначення збутової діяльності торгового підприємства, вивчено специфіку формування збутової політики на підприємствах даної сфери із застосуванням різних способів, методів і підходів. У статті розглянуто теоретичні засади до формування етапів формування збутової політики підприємства, основні функції збутової політики, організаційну структуру та аспекти від яких вона залежить, особливості розподілу праці і спеціалізація співробітників для покращення збуду та отримання максимального прибутку. Розглянуто теоретичні аспекти стратегічного управління збутом, формування довгострокових економічних зв’язків, організації безперебійної і безконфліктної реалізація продукції та послуг підприємства, а також забезпечення доступності виробленого фірмою продукту з метою повернення вкладених у виробництво і маркетинг засобів і отримання максимального прибутку.

Біографія автора

Алла Володимирівна Гречко, НТУУ "КПІ ім. І.Сікорського"

к.е.н., доцент кафедри економіки і підприємництва

факультету менеджменту та маркетингу

Посилання

Гамалій В. Ф. Сучасні проблеми збутової політики українських підприємств [Електронний ресурс]. / Гамалій В.Ф., Романчик С.А., Фабрика І. В. – Режим доступу : http://www.kntu.kr.ua/doc/zb_22(2)_ekon/stat_20_1/02.pdf

Сеншин О.С. Теоретичний аналіз понять «збут» та «збутова діяльність» [Електронний ресурс]. / О.С. Сеншин, Ю.П. Харковець // Актуальні проблеми економічного і соціального розвитку регіону – 2011 - C. 132-134. Режим доступу: http://ea.donntu.org:8080/jspui/bitstream/123456789/21235/19F.pdf

Бурцев В.В. Внутренний контроль сбытовой деятельности предприятий в современных условиях хозяйствования / Бурцев В.В. // Менеджмент в России и за рубежом. - 2007. - № 6. - С. 145¬151.

Балабанова Л. В. Маркетинг: [підруч]. / Л.В. Балабанова - Донецьк, 2002. - 562 с.

Ланкастер Д. Организация сбыта / Д. Ланкастер, Д М. Джоббер ; пер. с англ. - Мн., 2003. - 384 с.

Ключник А.В. Теоретичний аналіз поняття «збут» та його функцій / А.В. Ключник, І.О. Білозерцева // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Економічні науки – 2014. - Випуск 6. – С. 188-191.

Майбогіна Н. В. Організація і методика аналізу збутової діяльності промислового підприємства: автореф. дис. на здобуття наук ступеня канд. ек. наук: спец. 08.00.09 "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)" / Н.В. Майбогіна - Київ : Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана, 2007. — 17 с.

Ляпунов А.Д. Формирование и оптимизация системы сбыта на основе системного анализа. [Електронний ресурс]. / Ляпунов А.Д. – Режим доступу : http://economics.open-mechanics.com/articles/195.pdf

Наумов В.Н. Маркетинг сбыта / В.Н. Наумов. – СПб.: СПбГУЭФ, 1999. - 51 с.

Ямкова О.М. Зміст формування збутової політики виробничих підп-риємств / О.М. Ямкова // Економіка і управління. – 2012. – № 2. – C. 52-59.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-06-02

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ