Роль і значення хімічного комплексу в економіці України

Ю.В. Тюленєва, Марія Андріївна Андрієнко

Анотація


Стаття досліджує місце хімічного комплексу в економіці України. Хімічна промисловість держави є складною структурою, що включає галузі: гірничо-хімічну, основної хімії та органічного синтезу. Дана область є відмінною від інших, можливістю створювати матеріали з новими властивостями, що необхідно у різних сферах промисловості країни. Хімічна індустрія є однією з трьох галузей, які визначають рівень економічного розвитку країни. За роки незалежності нашої держави в хімічному комплексі виникло чимало важливих проблем, які потребують рішення. Розвиток хімічної промисловості України за ринкових відносин значною частиною залежить від екологічних проблем. Ступінь розвитку хімічної промисловості в різних країнах є вагомим свідченням індустріального піднесення і економічної самостійності. Україна має значні та потужні засоби для прогресу хімічної індустрії. Проведено аналіз діяльності підприємств хімічної промисловості. Запропоновано напрямки для подолання виявлених проблем.


Ключові слова


хімічний комплекс; розвиток; хімічна галузь; науково-технічний прогрес;

Повний текст:

PDF

Посилання


Дорогунцов С., Заяць Т. А., Бандур С. І. Розміщення продуктивних сил України: Навч.-метод. посіб. для самост. вивчення дисципліни / Київський національний економічний ун-т – К. : КНЕУ, 2000. – 363с.

Жук М. Розміщення продуктивних сил і економіка регіонів України: Підручник/ Микола Жук, Володимир Круль,; Чернівецький націон. ун-т ім. Юрія Федьковича . – К.: Кондор, 2004. – 293 с.

Чернюк Л. Розміщення продуктивних сил України: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів/ Людмила Чернюк, Дмитро Клиновий,. – К.: ЦУЛ, 2002. – 440 с.

Розвиток та розміщення хімічної промисловості України [Електронне джерело]. – Режим доступу: http://ua.textreferat.com/referat-9467-2.html

Шубін А. А. Хімічна промисловість України: економічні трансформації та перспективи: монографія / А. А. Шубін.-Донецьк: Донецький Національний Університет, 2010. -628 с.

Офіційний сайт Державного комітетустатістікі України. Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua. 4. Офіційний сайт Міністерства промислової політики України Режим доступу: http://industry.kmu.gov.ua


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2017 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.