ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО СУТНОСТІ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Андрій Віталійович Данилов, Оксана Петрівна Кавтиш

Анотація


У статті проаналізовано теоретичні підходи до сутності виробничого потенціалу підприємства, серед яких ключове місце займають ресурсний, структурний (функціональний) та цільовий (результативний).Визначено їх спільні та відмінні риси, охарактеризовано переваги та недоліки кожного з них. Уточнено поняття «виробничого потенціалу», діагностовано місце виробничого потенціалу у системі економічного потенціалу підприємства. Зазначено, що виробничі ресурси не є ототожненням виробничого потенціалу, а є лише його складовою частиною. Виробничий потенціал є більш широким поняттям і включає в себе не тільки виробничі ресурси, але й здатність до ефективного та раціонального їхнього використання у необхідному обсязі у відповідні терміни. Роль, яку відіграє виробничий потенціал у господарській діяльності підприємства, носить важливий характер та є ключовою для промислових підприємств. Обґрунтовано та систематизовано фактори впливу зовнішнього та внутрішнього середовища на характер, стан та можливості управління виробничим потенціалом промислових підприємств.

Ключові слова


виробничий потенціал підприємства; ресурсний підхід; структурний підхід; цільовий підхід; виробничі ресурси; можливості; управління потенціалом

Повний текст:

PDF

Посилання


Авдеенко В.Н., Котлов В.А. Производственный потенциал промышленногопредприятия/В.Н.Авдеенко,В.А.Кот-лов. – М. : Экономика, 1989. – 240 с.

АндрощукД.В.Теоретичніпитаннявизначеннятаоцінки виробничогопотенціалупідприємства/Д.В.Андрощук// Університетські наукові записки. – 2009. – № 1-2 (13-14). – С. 374-380.

Анчишкин А.И. Наука-техника-экономика / А.И. Анчишкин ; 1-е изд. – М. : Экономика, 1986. – 384 с.

АрхангельскийВ.Н.,ЗиновьевЛ.Е.Управлениенаучно-техническим прогрессом в машиностроении / В.Н. Архан-гельский, Л.Е. Зиновьев. – М., 1983.

Архипов В.М Проектування виробничого потенціалу об'єднань (теоретичні аспекти). Л .: Изд-во ЛГУ, 2013.

Давискіба К.В. Економічний потенціал регіону та його ефективневикористаннявумовахринковоїтрансформації: автореф. дис. … к. е. н. : спец. 08.10.01 / К.В. Давискіба. – Х., 2012. – 20 с.

Краснокутська Н.С. Потенціал підприємства: формування та оцінка : [навч. посіб.] / Н. С. Краснокутська. – Х. : ХДУХТ, 2005. – 287 с.

ФедонінО.С.Потенціалпідприємства:формуваннята оцінка : [навч. посіб.] / [О.С. Федонін, І.М. Рєпіна, О.І. Олексюк]. – К. : КНЕУ, 2006. – 316 с.

ШевченкоД.К.Проблемыэффективностииспользования экономического потенциала / Д.К. Шевченко – Владивосток : Изд. Дальневост. ун-та, 2013. – 156 с.

Бейкінська Г. М. Закономірності, характеристики та фактори формування виробничого потенціалу підприємства [Текст ]/ Глобальны та національні проблеми економіки // Миколаївський національний університет ім. В. О. Сухомлинського – с. 299 – 304

Капустін О. О. Основи формування виробничого потенціалу агропромислового комплексу в системі ринкових відносин [Текст ] // О. О. Капустін – Луганський аграрний університет – 6 с.

Хринюк О. С., Бойко Т. О. Виробничий потенціал підприємства: підходи та методи його оцінки [Текст ]/ Глобальні та національні проблеми економіки // Миколаївський національний університет ім. В. О. Сухомлинського – с. 3 – 5

Жук Є. О. Виробничий потенціал як фактор розвитку підприємства за умов невизначеності [Електронний ресурс ] : Режим доступу -http://elar.khnu.km.ua/jspui/bitstream/123456789/3557/1/Vchnu_ekon_2014_3(3)__46.pdf

Остапенко Т. В. Виробничий потенціал підприємств апк: поняття та оцінка [Електронний ресур ] : Режим доступу -http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2014/4/27.pdf


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2017 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.