ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ ЗАГРОЗ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

  • Ірина Віталіївна Макалюк Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4800-4599
  • Анна Геннадіївна Гаврилова Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", Ukraine

Ключові слова:

економічна безпека, внутрішні загрози, зовнішні загрози, підприємство, техніко-технологічна складова, фінансова складова, кадрова складова

Анотація

Економічна стійкість та стабільність функціонування суб’єкта господарювання визначаються  ефективністю системи захисту від ризиків та загроз, які виникають в різних сферах діяльності. Метою дослідження є надання практичних рекомендацій щодо подолання зовнішніх та внутрішніх загроз економічній безпеці підприємства в розрізі техніко-технологічної, фінансової та кадрової складових. Теоретико-методологічну основу дослідження складають праці провідних вітчизняних та зарубіжних науковців. В статті охарактеризовано внутрішні та зовнішні чинники середовища функціонування, які загрожують економічній безпеці підприємства. Відзначено роль системи безпеки підприємства у формуванні політики захисту від негативного впливу оточення. Наведено ряд практичних рекомендацій щодо подолання загроз економічній безпеці підприємства в межах техніко-технологічної (підвищення ефективності використання основних фондів, збільшення ресурсовіддачі, впровадження інновацій, технологій енергозбереження), кадрової (стимулювання трудової активності персоналу, залучення кваліфікованої робочої сили, посилення соціального захисту працівників) та фінансової (підвищення рівня ліквідності та платоспроможності, ефективності використання капіталу, оптимізація суми та структури зобов’язань, активізація маркетингової діяльності) складових. Визначено  можливий вплив зовнішніх і внутрішніх факторів на підприємство в разі недотримання заходів боротьби із ними.

Біографії авторів

Ірина Віталіївна Макалюк, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

к.е.н., асистент кафедри економіки і підприємництва Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут"

Анна Геннадіївна Гаврилова, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

студентка групи УК-42 факультету менеджменту та маркетингу Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут"

Посилання

Васильців Т. Г. Економічна безпека підприємництва України: стратегія та механізми зміцнення : монографія / Т. Г. Васильців. – Львів : Арал, 2008. – 384 с.

Ващекин Н. П. Безопасность предпринимательской деятельности / Н. П. Ващекин, М. И. Демиев, А. Д. Урсул. – М. : Экономика, 2002. – 336 с.

Грунин О.А., Грунин С.О.Экономическая безопасность организации. - СПб., 2002. - 160 с.

Крейдич І. М. Проблеми економічної безпеки України в сучасних умовах [Електронний ресурс] / І. М. Крейдич, М. В. Рощина, О. С. Харченко, В. А. Сулименко // Ефективна економіка. – 2015. – № 1. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3758.

Мунтіян В. І. Проблеми національної безпеки в процесах державотворення : монографія / В. І. Мунтіян. – К. : Вид-во КВІЦ, 2005. – 756 с.

Паліга Н. Б.Шляхи запобігання зовнішнім та внутрішнім загрозам економічній безпеці промислового підприємства / Н. Б. Паліга, Ю. В. Світлична // Економіка промисловості. – 2011. – № 1. – С.197-202.

Ружицький А. В. Схема функціонування механізму підвищення рівня економічної безпеки підприємства / А. В. Ружицький // Управління проектами, системний аналіз і логістика. – 2012. – Вип. 9. – С. 360-362.

Сенчагов В. К. Экономическая безопасность: геополітика, глобализация, самосохранение и развитие / В. К. Сенчагов. – М. : Финстатинформ, 2002. – 446 с.

Фальченко О. О. Стратегія забезпечення економічної безпеки підприємств / О. О. Фальченко, Ю. С. Глушач // Вісник НТУ «ХПІ». – 2013. – № 66 (1039). – С. 157-160.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-02-06

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ