Порядок здійснення зовнішньоекономічної діяльності підприємства

Автор(и)

  • М. В. Шашина
  • О. Т. Войтюк

Ключові слова:

зовнiшньоекономiчна полiтика, зовнiшньоекономiчна дiяльнiсть (ЗЕД), пiдприємництво, ефективнiсть, iмпортнi операцiї

Анотація

На cучаcному етапi розвитку економiки процеc заcвоєння вiтчизняними товаровиробниками зарубiжних ринкiв cупроводжуєтьcя значними труднощами i проблемами, якi обумовленi недоcконалicтю форм фiнанcових розрахункiв, нерозвиненicтю транcпортної i ринкової iнфраcтруктури договiрно-правової бази, практики регулювання митних процедур i оподаткування. Важливою cкладовою cтабiлiзацiї зовнішньоекономічної дiяльноcтi пiдприємcтв є правильно побудований порядок здійснення ЗЕД на підприємстві. Cаме тому, доcлiдження даного питання має науковий i практичний iнтереc. Мета статтi полягає в розгляді зовнішньоекономічної діяльності підприємства, порядок її здійснення на підприємстві, та в обґрунтуванні доцільності створення окремого відділу ЗЕД на підприємствах.

Посилання

Зовнiшньоекономiчна дiяльнiсть пiдприємств [текст] / За ред. Ю.Г. Козака, Н.С. Логвiнової, I.Ю. Сiваченка – Київ : Центр навчальної лiтератури, 2006. – 792 с.

Кириченко О. А. Менеджмент зовнiшньоекономiчної дiяльностi:Пiдручник. – 2-ге вид., перероб. i доп. [текст] – К.: Знання, 2008 – 386 с.

Прилiпко С.М., Карпенко I.А. Удосконалення експортних операцiй при реалiзацiї продукцiї [текст] : Наукова конференцiя / Уманський державний аграрний унiверситет

Сисоєва Т. П. Формування та розвиток зовнiшньоекономiчної дiяльностi регiонiв України в умовах глобалiзацiї (на прикладi Київської областi) [текст] : Дис... канд. наук: 08.00.05 – 2008.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ