Енергоефективність як драйвер економічного розвитку держави

Сергій Васильович Войтко, Михайло Орестович Круцяк

Анотація


Розглянуто та узагальнено сутність поняття «енергоефективність». Визначено основні відмінності понять «енергоефективність» та «енерго­збереження». Встановлено та доведено, що термін «енергоефективність» слугує якісною характеристикою національної економіки, а «енерго­збереження» — кількісною, що відображає результативність зниження споживання електроенергії на одиницю доданої вартості. Розглянуто досвід країн ЄС у проведенні політики підвищення рівня енергоефективності. Встановлено, що енергетична стратегія Європейського Союзу розкладається на два вектори дії — зовнішній та внутрішній, завдяки чому дійшли висновку про те, що у питаннях енергетичної безпеки, насамперед у сфері зовнішньоекономічної діяльності та імпорту енергоресурсів, нема єдиного спільного бачення вирішення даної проблеми. Такий стан речей обумовлений, у першу чергу, різним рівнем забезпеченості країн ЄС власними енергетичними ресурсами, структурою і масштабами реальних секторів економіки та міжнародною спеціалізацією країн, що відповідно призводить до різного рівня енергоефективності цих країн.


Ключові слова


енергоефективність, енергоефективність, економіка, ЄС, енергетичні ресурси, сталий розвиток

Повний текст:

PDF

Посилання


Протокол о борьбе с подкислением, эвтрофикацией и приземным озоном к конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния 1979 года [Електронний ресурс] // United Nations. – 1979. – Режим доступу до ресурсу : http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/abate.pdf.

Мітрахович М. М. Методика розрахунку основних показників енергоефективності підприємства / М. М. Мітрахович, І. С. Герасимчук // Наукоємні технології : Всеукр. наук.-виробн. журнал. – 2009. – № 3. – С. 93–95.

Микитенко В. Енергоефективність національної економіки: соціально економічні аспекти / В. Микитенко // Вісник Національної Академії Наук України. – 2006. – № 10. – С. 17–26.

Майсснер Ф. Підвищення енергоефективності в Україні: зменшення регулювання та стимулювання енергозбереження [Електронний ресурс] / Ф. Майсснер, Д. Науменко, Й. Радеке // Інститут економічних досліджень та політичних консультацій. – 2011. – Режим доступу до ресурсу : http://www.ier.com.ua/files/publications/Policy_papers/German_advisory_group/2012/PP_01_2012_ukr.pdf.

Annual Report 2015 [Електронний ресурс] // Renewable Energy Policy Network for the 21th Century. – 2016. – Режим доступу до ресурсу : http://www.ren21.net/wp-content/uploads/2015/12/REN21_AnnualReport_final_2015_low.pdf.

Національна парадигма сталого розвитку України / за заг. ред. академіка НАН України, д.т.н., проф., засл. діяча науки і техніки України Б. Є. Патона. – К. : Державна установа "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України", 2012. – 72 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2017 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.