ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ ЗАСТОСУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ У ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

Ключові слова:

концепція, криза, антикризов, управління підприємством, традиційне управління підприємством, банкрутство.

Анотація

У статті досліджено сучасний стан вітчизняних промислових підприємств у динаміці, розглянуто підходи до визначення антикризового управління на підприємстві, проаналізовано його специфічні особливості та надано удосконалене визначення категорії «антикризове управління» та вказано напрями практичного застосування концепції антикризового управління у діяльності промислових підприємств.

Посилання

Василенко В.О. Антикризове управління підприємством: [Навч. Посібник]. / В.О. Василенко - К.: ЦУЛ, 2003. - 504 с.

Градов А.П. Стратегия и тактика антикризисного управления» / Под ред. А.П. Градова, Б.И. Кузина, С.-Петербург, 1996, с. 510.

Державний комітет статистики України . [Електронний ресурс]. - Режим доступу www.ukrstat.gov.ua

Коротков Э.М. Антикризисное управление [Учебник] / Под ред. Э. М. Короткова. - М.: ИНФРА-М, 2003. - 432 с.

Лігоненко Л. О. Антикризове управління підприємством: [Текст] навч. посіб. / Л. О. Лігоненко, М. В. Тарасюк, О. О. Хіленко // Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – К., 2005. – 376с

Мороз О.А. Фінансова діагностика у системі антикризового управління на підприємствах:Монографія / О.А. Мороз, О.А. Сметанюк. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2006. – 177 с

Скібіцький О.М. Антикризовий менеджмент: [Навч. посіб.]/ О.М.Скібіцький - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 568 с.

Чернявський А. Д. Антикризове управління підприємством: [Навч. посіб.]/ А.Д. Чернявський– К.:МАУП, 2006. – 256 с.: іл. – Бібліогр.: 242–245.

Шершньова З.Є. Антикризове управління підприємством: Навч. посіб. / З. Є. Шершньова, В. М. Багацький, Н. Д. Гетманцева; За заг. ред. З. Є. Шершньової. - К.: КНЕУ, 2007. - 680 с., с.149

##submission.downloads##

Номер

Розділ

АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА