ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

  • І. Й. Малий
  • І. С. Обітоцький

Ключові слова:

Оборотні активи, забезпеченість, кругообіг, безперервність, склад, структура.

Анотація

Проаналізовано різні підходи вітчизняних та зарубіжних учених до визначення економічної сутності оборотних коштів. Запропоновано власне визначення сутності оборотних коштів. Проаналізовано кругообіг, який проходять оборотні активи в процесі виробництва та шляхи підвищення ефективності їх використання.

Посилання

Грабова Н.Н. Бухгалтерский учет в производственних и торговых предприятиях. Учебное пособие для стедентов вузов / Н.Н. Грабова, В. Добровский / Под редакцией Н.В.Кужельного. – К: А.С.К., 2005. –624с

Горлачук, В. В. Оборотний капітал [Електронний ресурс] / В. В. Горлачук, І. Г. Яненкова. – Режим доступу: bibl.kma.mk.ua/pdf/posibnuku/275/13.pdf. – 12.04.2011. – Назва з екрана.

Економіка підприємства: навчальний посібник / [П.В. Круш, В.І. Подвігіна, Б.М. Сердюк та ін.] ; за заг.ред. П.В. Круша, В.І. Подвігіної, Б.М. Сердюка [друге вид., стереотип.] К.: Ельга-Н, КНТ, 2009 - 748 с.

Економічний аналіз: Навчальний посібник / За ред. М.Г. Чумаченка. – К.: КНЕУ, 2001. – 540 с.

Іванілов, О. С. Економіка підприємства [Текст] : підручник для студ. вищ. навч. закл / О. С. Іванілов – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 728 с. – ISBN 978-966-364-885-9.

П(С)БО (зі змінами та доповненнями станом на 01.01.2007) – Частина І / [Укладачі: к.е.н., доц. Т.А. Бутинець, к.е.н., доц. О.П. Войналович, к.е.н., доц. С.Ф. Легенчук, к.е.н., доц. Н.А. Остап’юк, викл. В.З. Мошенський, інженери кафедри Н.І. Георгієвна, О.А. Разумна] – Житомир: ЖДТУ, 2007. – 196 с.

Рудницька, О. М. Фінанси підприємств [Текст] : навчальний посібник / О. М. Рудницька ; Мін-во освіти України. – Львів : Львівська політехніка, 2007. – 62 с.

Слав‘юк, Р. А. Фінанси підприємств [Текст] : навчальний посібник / Р. А. Слав‘юк; Мін-во освіти України. – К., 2010. – 550 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА