ТРАНСАКЦІЇ ЯК КЛЮЧОВИЙ ЕЛЕМЕНТ АНАЛІЗУ В ТЕОРІЇ ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ

Автор(и)

Ключові слова:

трансакція, трансакційні витрати, інституціоналізм, контракт, угода, контрактація, договір, трансакція угоди, трансакція управління, трансакція позиціонування.

Анотація

У статті обгрунтовано економічну сутність та зміст категорії «трансакцій», її характеристики та особливості. Досліджено еволюцію поглядів щодо розуміння поняття «трансакція», структуру трансакцій, її види. Досліджено сутність понять близьких до поняття «трансакція», а саме контрактація, договір, контракт. Встановлено актуальність дослідження трансакцій як операцій внаслідок здійснення яких виникають трансакційні витрати підприємства, що зумовлюють вплив на його конкурентоспроможність і ефективність діяльності загалом. Досліджено сутність трансакцій угоди, трансакцій раціонування та трансакцій управління. Визначені чотири групи параметрів, які включає в себе трансакція.

Посилання

Актуальні питання господарсько-правового забезпечення інноваційної політики держави: Моногр. / За ред. Д.В. Задихайла. – Харків: Видав. СПДФО Ванярчук Н.М., 2006. – 256 с.

Базалієва Л.В. Науково-теоретичні та методичні основи управління трансакційними витратами підприємства. Монографія. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2009. – 164 с.

Бьюкен Дж. Сочинения. Серия «Нобелевские лауреаты по экономике», т. 1. – М.: Таурус-Альфа, 1997. – 643 с.

Економічна енциклопедія: у 3-х т. – Т. 2 / Відп. ред. С.В. Мочерний. – К.: Академія, 2002. – 952 с.

Олейник А.Н. Институциональная экономика / А.Н. Олейник. – М.: Инфра-М, 2000. – 416 с.

Пустовійт, Р. Ф. Взаємозв`язок ринкових трансформацій, трансакційних витрат та інституцій [Текст] / Р. Ф. Пустовійт // Вісник Української академії банківської справи. - 2002. - N 1. - C. 68 – 70.

Словарь иностранных слов и выражений / Авт.-сост. Е.С. Зенович. – М.: Олимп; ООО «Фирма» Издательство АСТ, 1996. – 608 с.

Советский энциклопедический словарь / Гл. ред. А.М. Прохоров. – 3-е изд. – М.: Сов. Энциклопедия, 1984. – 1600 с.

Шаститко А.Е. Новая институциональная экономическая теория / А.Е.

Шаститко. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Экономический факультет МГУ, ТЕИС, 2002. – 591 с.

Шепеленко О.В. Трансакционные издержки в переходной экономике: проблемы теории и практики: Моногр. / МОН Украины. Донецкий нац. ун-т экономики и торговки шимени Михаила Туган-Барановского. – Донецк, 2007. – 360 с.

Юдкевич М.М. Трансакция [Электонный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ecsocman.edu.ru/

Commons J.R. Institutional Economics // American Economic Review. – 1931. – Vol.

– P. 562.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ