ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА

Надія Сергіївна Дударенко, А.В. Гречко

Анотація


Анотація. Стаття присвячена розробці теоретико-методичних засад управління витратами підприємства. В основі даного дослідження лежить аналіз понять «витрати», «витрати виробництва», «управління витратами», чинників та методів впливу на дані економічні категорії. Об’єктом дослідження є процес управління витратами підприємства, предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних і практичних підходів до процесу управління витрат підприємств. Теоретико-методологічну основу дослідження складають праці провідних вітчизняних та зарубіжних науковців. При проведені даного дослідження був використаний аналітичний метод, за допомогою якого проводився аналіз методів управління витратами підприємства та досліджувалася сутність категорій «витрати», «виробничі витрати» та «управління витратами». На основі методу наукової абстракції було встановлено перелік окремих чинників які здатні впливати на зменшення витрат підприємств. Крім цього автором був використаний системний підхід та статистичний метод. Також в процесі вивчення питання управління витратами з метою їх зниження був використаний історичний підхід для аналізу причин формування даної економічної категорії на сучасних підприємствах. В роботі досліджено економічну сутність понять «витрати» та «управління витратами», як одних з найважливіших категорій, які мають прямий вплив на результати фінансово-господарської діяльності підприємства, тобто її ефективність.  Автором здійснено систематизацію і узагальнення методів управління витратами. Особливу увагу приділено дослідженню переваг та недоліків, найбільш поширених в Україні, методів управління витратами. Визначено, що головну роль при виборі методів управління відіграють керівники підприємства та управлінський персонал. Також було встановлено закономірність, що виникає в процесі  взаємодії  управлінців з об’єктом управління (витратами). На основі проведеного дослідження було надано ряд практичних рекомендацій, щодо застосування найбільш актуальних, на теперішній час, методів управління витратами. Зокрема, на думку автора найбільш актуальним методом управління для великих виробничих підприємств, зважаючи на складну економічну ситуацію, є метод стандарт - костинг. Оскільки при використанні даного методу застосовуються норми витрат на одиницю продукції.


Ключові слова


витрати підприємств; суб’єкт управління; об’єкт управління; методи управління витратами.

Повний текст:

PDF

Посилання


Білецька Л.В.; Білецький О.В.; Савич В.І. Економічна теорія (Політекономія. Мікроекономіка. Макроекономіка). Навч. пос. 2-е вид. перероб. та доп. – К.: «Центр учбової літератури; 2009.» – 688 с.

Л.Г.Цимбалюк; Н.П.Скригун; Л.І.Антошкіна. Формування та управління витратами виробництва. – Донецьк: Юго-Восток; 2009- 240с.

Фатхудінов Р.А. Стратегічний менеджмент: Учебник для вузов.-2-изд.;доп.-М.: ЗАО Бизнес-школа « Интел-Синтез»; 1998.- 416 с.

С.Ф.Покропивний. Економіка підприємства: Підручник. – К.:КНЕУ; 2001. –528с.

Шершньова З.Е. Стратегічне управління: Підручник / З.Е.Шершньова – 2 е вид.; перероб. І доп. – К.: Кнеу; 2004. – 699 с.

Іванілов О.С. Економіка підприємства: [підруч. для студ.вищ.навч.закл.]/ О.С.Іванілов – К.: Центр учбової літератури; 2009. – 728с.

Атамас П.Й. Управлінський облік: 2-е вид. Навчальний посібник – К.: Центр учбової літератури; 2009- 440с.

Давидович І.Є. Управління витратами: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури; 208.-320с.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати». [Електроний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nibu.factor.ua/ukr/info/instrbuh/npsbu1/

Алєксеєнко Л.М.; Олексієнко В.М.; Юркевич А.І. Економічний словник: банківська справа; фондовий ринок (українсько-англійсько-російський тлумачний словник). – К.: Видавничий будинок «Максимум»; Тернопіль: «Економічна думка»; 2000. – 592 с.

Степанова Т.О.; Стегний А.І. Переваги і недоліки методів управління витратами // Вісник Макіївського економіко – гуманітарного інституту. – Макіївка. : МЕГІ; 2012. – №12 (25). – 119 с.

[Електроний ресурс]. – Режим доступу :http://ua-ekonomist.com/archive/2014/12/Paskalova.pdf

Захарченко Л.А.; Жаданова Ю.О.; Яцкевич І.В. Управління витратами: навч. посібник до практичних занять з курсу «Управління витратами». – Одеса: ОНАЗ; 2009. – 216 с.

Грещак М. Г.; Коцюба О. С. Управління витратами: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ; 2002. – 131 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2017 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.