Науковий парк «Київська політехніка» та проблеми його розвитку

М.А. Пічугіна, Г.М. Швед

Анотація


Стаття присвячена дослідженню проблем розвитку наукових парків в Україні. Приділено увагу головному науковому парку України «Київська політехніка». Наведено приклади вирішення певних проблем в зарубіжних країнах, особливо у сфері фінансування проектів. Запропоновано заходи щодо покращення ситуації з науковими парками в Україні.

 


Ключові слова


інновація; інноваційна діяльність; науково-технічний прогрес; науковий парк; дослідний університет; високотехнологічні підприємства; венчурні фонди.

Повний текст:

PDF

Посилання


Наукова та інноваційна діяльність в Україні. Стат. Зб. / Держкомстат України. За відповідні роки.

Про наукові парки : Закон України від 25 червня 2009 року № 1563-VI / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К. : Парлам. вид-во, 2009. – № 51. – 757 с.

Про науковий парк «Київська політехніка» : Закон України від 22.12.2006 № 523 / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К. : Парлам. вид-во, 2006. – № 41. – 12 с.

Наука Національного технічного університету України «КПІ»-2007 / [за заг.ред. М.Ю. Ільченка]. – К. : ЕКМО, 2009 – 152 с.

Стадник В.В. Інноваційний менеджмент : навч. посіб. / В.В. Стадник, М.А. Йохна. – К. : Академвидав, 2006. – 464 с.

Анализ инновационной политики России и Украины по методологии Европейского Сообщества [отв. ред. Н. Иванова и др.]. – М. : ИМЭМО РАН, 2008. – 221 с.

Васенко В.К. Вільні економічні зони: стратегія розвитку : монографія / В.К. Васенко. – Суми : Вид-во «Довкілля», 2004. – 348 с.

Мазур О.А. Технологічні парки. Світовий та український досвід / О.А. Мазур,

В.С. Шовкалюк. – К. : Вид-во «Прок-бизнес», 2009. – 70 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.