Система управління конкурентоспроможністю продукції підприємства

О.А. Гавриш, Ю.Р. Ясниківська

Анотація


Розглянуто проблеми управління конкурентоспроможністю продукції, окреслено сутність даного поняття, наведено схему функціонування системи управління конкурентоспроможністю та описано її структурні елементи.

 


Ключові слова


конкурентоспроможність; продукція; системний підхід; система управління конкурентоспроможністю продукції.

Повний текст:

PDF

Посилання


Олехнович Г. И. «Конкурентньїе стратегии на мировьіх рьінках: [курс лекций] / Г. И. Олехнович - М.:Издатеьство деловой и учебной литературьі, 2005. - 256с.

Фатхутдинов Р.А. Стратегический маркетинг: [учеб. пособие] / Р.А.Фатхутдинов: - М.: ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез», 2007. - 640 с.

Клименко С.М. Управління конкурентоспроможністю підприємства /

С. М.Клименко, О. С. Дуброва, Д. О.Барабась - К.:КНЕУ, 2006. - 527с.

Романишин С.Б. Система управління конкурентоспроможністю підприємства / С.Б. Романишин // Науковий вісник НЛТУ України. - 2010. - Вип. 20.12

Карпюк В.П. Управління конкурентоспроможністю продукції / В.П. Карпюк [Електронний ресурс] – Режим доступу:

http://nbuv.gov.ua/PORTAL/Soc_gum/Vzhdtu_econ/2009_4/46.pdf

Управление конкурентоспособностью продукции [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://chtivo.biz/ekonomika/307- upravlenie_konkurentosposobnostju_produkcii.html?showall=1

Загорянська О. Л. Особливості формування системи управління конкурентоспроможністю продукції промислового підприємства / О. Л. Загорянська, Н.М. Литвин // Нові технології №1 (23) - 2009, науковий вісник КУЕІТУ


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.