Планування собівартості продукції як основний фактор підвищення прибутковості промислового підприємства

Автор(и)

Ключові слова:

собівартість, прибуток, планування, ефективність, витрати, підприємство.

Анотація

У даній статті розглянуто проблему підвищення прибутковості промислового підприємства на основі планування собівартості. Виявлено наявні резерви зниження витрат виробництва та збільшення рентабельності продукції. Проаналізовано та економічно обґрунтовано проведення заходів зі зниження собівартості продукції, а також встановлено їх доцільність на основі зменшення собівартості продукції та збільшення прибутку.

 

Посилання

Васин Ф.П. Классификация затрат на производство в Российском и международном учете // Бухгалтерский вестник. – № 5. – 1999. – С. 43-49.

Економіка підприємства: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. І. Гринчуцький, Е. Т. Карапетян, Б. В. Погріщук ; Терноп. нац. екон. ун-т. - К. : Центр учбової л-ри, 2010. - 304 с..

Економіка підприємства: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / П.В. Круш, В.І.Подвігіна, Б.М. Сердюк.-2-ге вид.,стереотип. - К. : Ельга-Н, КНТ, 2009. - 780 с..

Планування діяльності підприємства: навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / М. А. Бєлов, Н. М. Євдокимова, В. Є. Москалюк та ін.; За заг. ред. В. Є. Москалюка. – К.: КНЕУ, 2002. – 252 с..

Управління ресурсами і витратами: навч посіб./ П.В. Іванюта, О.П. Лугівська– К.: «Центр учбової літератури», 2009. – 320 с..

Офіційний сайт гірничо-метелургійної компанії «Метинвест» [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.metinvestholding.com/ua.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ