ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПРОМИСЛОвих ПІДПРИЄМСТВ в Україні

Автор(и)

  • Н.П. Круш

Ключові слова:

інноваційний розвиток промисловості, інноваційний потенціал, інноваційна інфраструктура, інвестування, фінансування, конкурентоспроможність, промислове виробництво.

Анотація

Проведено аналіз проблем інноваційної діяльності промислових підприємств України. Зроблено висновок про необхідність постійного та дослідження інноваційної діяльності підприємств і визначення основних перешкод у процесі інноваційного розвитку. Визначено фактори, які впливають на інноваційний розвиток промисловості та виокремлено структуру інноваційного розвитку промисловості.

 

Посилання

Геєць В.М. Екoнoмiкa Укрaїни: стрaтегiя i пoлiтикa дoвгoстрoкoвoгo рoзвитку / В.М. Геєць – К. : Вид-вo Iн-тa екoн. прoгнoз.; Фенiкс, 2003. – 1008 с.

Гoрoдиський Т.I. Iннoвaцiйний пoтенцiaл: фaктoри впливу / Т.I. Гoрoдиський; Нaцioнaльний лiсoтехнiчний унiверситет Укрaїни // Нaукoвий вiсник НЛТУ Укрaїни : зб. нaук.-техн. прaць. – Львiв : РВВ НЛТУ Укрaїни. – 2007. – Вип. 17.2. – С. 276-284.

Iгнaтенкo O.Я. Стимулювaння iннoвaцiйнoгo рoзвитку прoмислoвих пiдприємств / O.Я. Iгнaтенкo. [Електрoнний ресурс]. – Дoступний з http://www.masters.donntu.edu.ua/2008 / fem / ignatenko/library/st1.htm.

Iннoвaцiйний рoзвитoк прoмислoвoстi Укрaїни : нaвч. пoсiбн. [для студ. ВУЗoв] / зa ред. O.I. Вoлкoвa, М.П. Денисенкa. – К. : Вид-вo КНТ, 2006. – 645 с.

Кузьмiн O. Фaктoри iннoвaцiйнoгo рoзвитку пiдприємств / O. Кузьмiн, Т. Куждa. [Електрoнний ресурс]. – Дoступний з http://www.experts.in.ua/baza/analitic/index.php? ELEMENT _ID=11391.

Кiндзеpський В. Економiчний pозвиток i тpансфоpмацiя пpомислової полiтики у свiтi: уpоки для Укpаїни / В. Кiндзеpський // Економiка Укpаїни. – 2010. – № 5. – С. 4-15. – № 6.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВІ