ВИДИ ТА ЗАСОБИ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВОМ

Автор(и)

Ключові слова:

трудові ресурси, підприємство, аналіз, види аналізу, ефективність використання трудових ресурсів, показник, коефіцієнт.

Анотація

В цій статті розглянуто питання аналізу забезпеченості підприємства трудовими ресурсами та питання дослідження ефективності використання підприємством наявних трудових ресурсів. Дано визначення поняття «трудові ресурси підприємства». Опрацьовано сучасну літературу, в якій розглянуто ці питання. Конкретно було опрацьовано види, методи, засоби і показники аналізу трудових ресурсів. Введено та надано пояснення класифікації видів аналізу трудових ресурсів за критеріями періодичності, мети дослідження, методами дослідження, питаннями, що вивчаються. Виділено види аналізу за кожним критерієм. Дано визначення понять «горизонтальний аналіз», «вертикальний аналіз». Також було проведено опрацювання показників ефективності використання трудових ресурсів на підприємстві, введено їх класифікацію. Всі показники розділено на три групи: кількісні, якісні і результативні. Визначено основні показники, такі як середньооблікова кількість працівників, коефіцієнти руху кадрів, виробіток на одного працівника та інші. Дано визначення кожному показнику.

 

Посилання

Горфинкель В. Я. Экономика предприятия: Учебник для вузов / Под ред. проф. В.Я. Горфинкеля, проф. В.А. Швандара. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – 670 с.

М. Н. Кондратьева. Экономика предприятия: учебное пособие / М. Н. Кондратьева, Е. В. Баландина. – Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 174с.

Бібліотека економіста [електронний ресурс] // Парасій-Вергуненко І. М. Аналіз банківської діяльності: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / Парасій-Вергуненко І. М. – К.: КНЕУ, 2003. Режим доступу: http://library.if.ua/book/59/4110.html

Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка» [електронний ресурс] / Н. Л. Правдюк, В. В. Покиньчереда // Кількісний та якісний аналіз стану трудових ресурсів олійно-жирової галузі України. – 2013. Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2136

Електронний посібник [електронний ресурс] // Економіка та організація виробничої діяльності підприємства. -2010. Режим доступу: http://posibnyky.vNTUU.edu.ua/ekonomika/72.htm

Никольская Э.В. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности полиграфических предприятий / Никольская Э.В. – Москва.: Изд-во МГУП, 2002. – 351 с.

Еономісний аналіз [електронний ресурс ]// Економічний аналіз (конспект лекцій УДПСУ). – 2010. Режим доступу: http://www.vuzlib.org/ea_l/5.htm

##submission.downloads##

Номер

Розділ

АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА