ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

Ключові слова:

фінансовий потенціал, управління фінансовим потенціалом, конкурентоспроможність фінансового потенціалу.

Анотація

Стаття присвячена дослідженню особливостей фінансового потенціалу та напрямків підвищення ефективності управління фінансовим потенціалом підприємства. Автором проведено комплексний аналіз сутності поняття фінансового потенціалу, виявлено особливості формування фінансового потенціалу підприємства, детально проаналізовано чинники, що формують фінансовий потенціал, виявлено негативні тенденції економічної кризи, що впливають на фінансовий потенціал, а також на основі проведеного аналізу надані рекомендації щодо напрямів підвищення ефективності управління фінансовим потенціалом підприємства.

 

Посилання

Словарь иностранных слов / [Ред. Васюкова И.А.]. – М. : ACT, 1972. – 236 с.

Большая Советская Энциклопедия / [Ред. Введенский Б.А., т. 34]. – М. : Большая Сов. Эн циклопедия, 1995. – 387 с.

Райзберг Б. А., Современный экономический словарь / Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. – М. : Инфра-М, 2003. – 340 с.

Ковалев В. В. Финансовая отчетность. Анализ финансовой отчетности (основы балансоведения) : Учеб. пос. 2-е изд., перераб. и доп. / Ковалев В. В. – М. : ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. – 432с.

Соколов А. В. Потенциал промышленного предприятия: оценка и управление с системных позиций : Автореф. дисс. на соиск. учен. степ. канд. экон. наук. / А. В. Соколов. – Кемерово : Кемеровский гос. ун-т, 2007. – 23 с.

Федонін О. С. Потенціал підприємства: формування та оцінка: Навч. Посібник / Федонін О. С., Рєпіна І. М., Олексюк О. І. – К. : КНЕУ, 2004. – 316 с.

Краснокутська Н. С. Потенціал підприємства, формування та оцінка; Навчальний посібник / Н. С. Краснокутська. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 352 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА