ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ПЕРСОНАЛУ

О.А. Гавриш, А.М. Рубцов

Анотація


У даній статті детально розглянуто ефективність трудових ресурсів на підприємстві. Було визначено суть терміну «оцінка ефективності персоналу», основні цілі даної оцінки та методи. Також було досліджено діяльність іноземних фірм у сфері оцінки працівників та проаналізовано перешкоди, які можуть виникнути при оцінюванні. У висновку ми дійшли до того, що оцінка ефективності персоналу – це дуже складна діяльність, яку необхідно проводити на кожному підприємстві.

 


Ключові слова


персонал; працівник; ефективність; продуктивність; результативність; оцінка.

Повний текст:

PDF

Посилання


Балабанова Л.В. Управління персоналом: Навч. посібник / Л.В. Балабанова, О.В. Сардак. – К.: Професіонал, 2006. – 512 с.

Гавкалова Н. Теоретичні засади ефективного менеджменту персоналу// Гавкалова Н. Україна: аспекти праці. – 2004. – № 3. – С. 31 – 36.

Головатий М. Ф. Управлінські аспекти соціальної роботи. Курс лекцій / М. Ф. Головатий, М. П. Лукашевич, Г. А. Дмитренко та ін. – К.: МАУП, 2004. – 368 с

Данюк В. М. Менеджмент персоналу: Навч. посіб. / В. М. Данюк, В. М. Петюх, С. О. Цимбалюк та ін.; За заг. ред. В. М. Данюка, В. М. Петюха. – К.:КНЕУ, 2004. – 398 с.

Завіновська Г. Т. Економіка праці: навч. посіб. / Г. Т. Завіновська. – К.: КНЕУ, 2003. – 432 с.

Кириченко О.А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб./ О.А. Кириченко/ – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: Знання-Прес, 2002. – 384 с.

Кір’ян В. А. Реформування системи підготовки і підвищення кваліфікації персоналу підприємств м. Києва як складова інноваційного розвитку промисловості// Кір’ян В. А Наука та інновації. – 2005. – № 6. – С 34 – 47.

Колот А.М. Мотивація персоналу: Підручник. / А.М. Колот – К.: КНЕУ, 2002. – 337 с.

Никитин Ю. А., Колисниченко И. В. К вопросу оценки деятельности персонала// Никитин Ю. А., Колисниченко И. В. Вісник. Київський інститут бізнесу та технологій. – 2006. – № 1. – С. 65 – 68.

Петенко І. В., Уманець Г. Є. Новітній метод оцінювання діяльності персоналу промислового підприємства// Петенко І. В., Уманець Г. Є. Проблеми науки. – 2006. – № 9. – С. 30 – 33.

Савченко В. А. Управління розвитком персоналу : навч. посіб. / В. А. Савченко. – Київ : КНЕУ,2002. – 351 с.

Федулова Л. І. Менеджмент організацій: Підручник/ Л. І. Федулова, І. В. Сокирник, В. В. Стадник, М. А. Йохна, О.С. Новикова, Є. Г. Рясних. – К.: Либідь, 2004. – 448 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.