Сутність та структура фінансового потенціалу підприємства

Автор(и)

  • О.П. Заборовець
  • Н.С. Кононенко

Ключові слова:

потенціал, фінансовий потенціал, підприємство.

Анотація

У даній статті розглянуто поняття «потенціал», визначено сутність фінансового потенціалу підприємства. Досліджено структуру фінансового потенціалу підприємства та визначено його основні елементи.

Посилання

Большая Советская Энциклопедия / [под ред. Б. А. Веденского]. – М.: Советская энциклопедия, 1978. – Т. 29. – 627 с.

Тлумачний словник української мови [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://sum.in.ua/s/elektronnyj

Овчинников Н. Ф. Методологические принципы в истории научной мысли / Н. Ф. Овчинников. – М.: Эдиториал, УРСС, 1997. – 295 c.

Бикова В.Г. Фінансово-економічний потенціал підприємств загальнодержавного значення – оцінка і управління // Фінанси України. – 2005. -№6. – С.56 – 61.

Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. – М.: Финансы и статистика, 1995. – 432 с.

Путятин Ю.О. Фінансові механізми стратегічного управління розвитком підприємства: Монографія / Ю.О. Путятин, О.І. Пушкар, О.М. Тридід. – Х.: основа, 1999. – 488с.

Бєлов О.В. Визначення фінансового потенціалу підприємства // Регіональні перспективи. – 2002. – №5. – С.29 – 34.

Онищук Я. В. Фінансове забезпечення діяльності малого та середнього бізнесу / Я. В. Онищук // Фінанси України. – 2003. – № 7. – С. 51—59.

Азаров М. Я. Бюджетна політика у контексті стратегій соціально-економічного розвитку України : [у 6 т.] / [М. Я. Азаров, Ф. О. Ярощенко, В. Г. Бодров, В. М. Вакуленко, С. С. Гасанов]. – К. : НДФІ, 2004. – Т. 5 : Реформування міжбюджетних відносин i зміцнення фінансової основи місцевого самоврядування. – 400 с.

Боронос В. Г. Основны характеристики фінансового потенціалу території // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту.- 2010

Возняк Г.В. Фінансовий потенціал регіону та проблеми його оцінки [Електронний ресурс] / Г. В. Возняк // Режим доступу : http://www.rusnauka.com/15_APSN_ 2010/Economics/66671.doc.htm

Булатова Ю. И. Формирование финансового потенциала инвестиционной деятельности субъекта Российской Федерации [Текст] : автореф. дис. канд. экон. наук / Ю. И. Булатова. – Оренбург, 2011. – 21 с.

Голодова Ж. Г. Формирование и управление финансовым потенциалом региона в целях обеспечения его экономического роста [Текст] : автореф. дис. докт. экон. наук / Ж. Г. Голодова. – Москва, 2010. – 44 с.

Зенченко С. В. Формирование и оценка регионального финансового потенциала устойчивого развития экономики территории: теория и методология [Текст] : диссертация докт. экон. наук / С. В. Зенченко. – Ставрополь, 2009. – 391 с.

Колесникова Н. А. Финансовый и имущественный Випуск 2 (12), 2012

потенциал региона: опыт регионального менеджмента [Текст] / Н. А. Колесникова – М. : Финансы и статистика, 2000. – 236 с.

Конярова Э. К. Управление воспроизводством финансового потенциала региона [Текст] : автореф. дис. канд. экон. наук / Э. К. Конярова. – Ижевск, 2005. – 20 с.

Свірський В. С. Проблеми структурування фінансового потенціалу держави [Електронний ресурс] / В. С. Свірський // Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/ inek/2009_3/136.pdf.

Исаев Э. А. Модернизация системы и развитие потенциала

региональных финансов российской федерации [Текст] : автореф. дис. докт. экон. наук / Э. А. Исаев. – Москва, 2011. – 40 с

Шумська С. С. Фінансовий потенціал України: методологія визначення та оцінки [Текст] / С. С. Шумська // Фінанси України. – 2007. – № 5. – C. 55–64.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА