Тенденції собівартості продукції в сучасних умовах економічного розвитку

Автор(и)

Ключові слова:

собівартість продукції, витрати, горизонтальний та вертикальний аналіз, регресійна модель, шляхи зниження собівартості.

Анотація

В статті наведено результати горизонтального та вертикального методів аналізу собівартості реалізованої продукції підприємства. За допомогою побудови регресійної моделі здійснено прогноз собівартості ПАТ «Галактон» на найближчі роки, а також надані рекомендації зі зниження рівня собівартості молочної продукції.

Посилання

Афанасьєв М.В., Гончаров А.Б. Економіка підприємства: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / За редакцією проф. М.В. Афанасьєва. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2003. – 410 с.

Економічний аналіз: Навч. посібник / М. А. Болюх, В. 3. Бурчевський, М. І. Горбаток; За ред. акад. НАНУ, проф. М. Г. Чу-маченка. – К.: КНЕУ, 2006. – 540 с.

Економіка підприємства: Підручник [Текст] / За заг. ред. С.Ф. Покропивного. –Вид. 2–ге, перероб. та доп. –К.: КНЕУ, 2000. –528 с.

Давидович І.Є. Контролінг: [навч. посіб.] / I.Є. Давидович. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 552 с.

Івахненко В.М. Курс економічного аналізу: [Навч. посіб.] / В. М. Івахненко – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: Знання-Прес, 2008. – 190 с.

Офіційний сайт ПАТ «Галактон» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.galacton.kiev.ua

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ