ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ АГРАРНО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

О.І. Андрусь, Н.В. Березова

Анотація


В статті проаналізовано теоретичні аспекти та обґрунтовано організаційно-економічний механізм забезпечення ефективності аграрно-промислового комплексу України. Проаналізовано цілі, функції, принципи, методи та важелі формування організаційно-економічний механізму забезпечення ефективності аграрно-промислового комплексу України.


Ключові слова


аграрно-промисловий комплекс України; організаційно-економічний механізм;ефективність господарської діяльності; цілі; функції; принципи; методи; важелі.

Повний текст:

PDF

Посилання


Господарський Кодекс України: офіц. Текст: Прийнятий Верховною Радою України 16 січня 2003 року.

Господарський механізм агропромислового комплексу кризового періоду. Колектив авторів Б.Й. Пасхавер та ін. – К.: Ін-т економіки НАН України , 2001.

Економіка підприємства. Курс лекцій: У 2-х книгах / під заг. ред. П.В. Круша, К.В. Шелехова. – К.: НТУУ «КПІ», 2012. Кн. 2 Теорія і практика господарювання. Частина 1. – 342с.

Економіка підприємства. Навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів / П.В. Круш, В.І. Подвігіна, Б.М. Сердюк К,: Ельга – Н, КНТ, 2009. – 780с.

Райзберг Б.А., Лозовский Л.М., Стародубцева Б.А. Современныйэкономическийсловарь. – М.:ИНФРА-М, 1996. – 496с.

Смирнов А.Д. Основыхозяйственногорасчета. / А.Д. Смирнов. – М. : Экономика, 1969. – 200 с.,

Фатхутдинов Р.А. Управлениеэкономикой. Учебник. – М.: ЗАО «Бизнес-школа», «Интел-синтез», 1999. – 784с. 4 Круглов Ю.Ю. Хозяйственное право. – М.: Русскаяделоваялитература, 1997. – 608 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.