ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ КРАЇНИ

Автор(и)

  • В.В. Венгер
  • О.А. Дячук
  • Р.З. Подолець

Ключові слова:

енергоефективність, енергозбереження, енергоспоживання, паливно-енергетичні ресурси, конкурентоспроможність економіки.

Анотація

У статті розглянуто та узагальнено сутність поняття «енергоефективність». Виявлено відмінність понять «енергоефективності» та «енергозбереження». Доведено, що поняття «енергоефективність» відображає якісну характеристику національної економіки, а поняття «енергозбереження» – результативність дій зі зниження кількісних параметрів взаємодії (енергоспоживання) елементів системного представлення національної економіки. Проаналізовано досвід реалізації політики енергоефективності країн ЄС, який полягає у щорічній економії електроенергії у всіх сферах її споживання щонайменше 1%. Виявлено, що енергетичну політику ЄС розглядають за двома векторами – внутрішнім і зовнішнім. Водночас доведено, що у питаннях взаємодії країн ЄС всередині союзу існує певна єдність розуміння енергетичних проблем і шляхів її розв’язання, проте у розумінні зовнішньоекономічної стратегії з енергетичних питань така єдність відсутня. Це обумовлено, насамперед, різним рівнем енергозабезпечення власними енергетичними ресурсами, географічним положенням, структурою і масштабами виробництва, а це означає, можливості енергоефективності кожної країни є теж різними.

Посилання

Мітрахович М.М. Методика розрахунку основних показників енергоефективності підприємства / М.М. Мітрахович, І.С. Герасимчук. [Електронний ресурс]. – Доступний з : <http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/nt/2009_3/20.pdf>.

Суходоля О.М. Енергоємність валового внутрішнього продукту: тенденції та чинники впливу // Зб. наук. пр. Національної академії державного управління при Президентові України. – 2003. – № 2.

Бараннік В.О. Ефективність енергоспоживання в державі як індикатор конкурентоспроможності. Міждержавні співставлення / В.О. Бараннік // Економічний вісник НТУУ «КПІ». – 2010. – №7. – С.14-18.

Дрожжин Д.Ю. Механізм державного регулювання енергоефективності в Україні / Д.Ю. Дрожжин. [Електронний ресурс]. – Доступний з : <http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2012-2/doc/2/06.pdf>.

Бортнюк Т.Ю. Енергоефективність як базовий фактор сталого розвитку регіону / Т.Ю. Бортнюк. [Електронний ресурс]. – Доступний з : <http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/prvse/2010_4/40.pdf>.

Лір В.Е., Письменна У.Є. Економічний механізм реалізації політики енергоефективності в Україні / Віктор Еріхович Лір, Уляна Євгенівна Письменна ; НАН України ; Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2010. – 208 с.

Бондар-Підгурська О.В. Науково-методичні підходи до оцінки енергоефективності як фактора конкурентоспроможності промислової продукції в інноваційній моделі розвитку України / О.В. Бондар-Підгурська. [Електронний ресурс]. – Доступний з : <http://www.kntu.kr.ua/doc/zb_22(2)_ekon/stat_20_1/13.pdf>.

Декларация министров охраны окружающей среды региона Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН). Орхус, Дания 23-25 июня 1998 года. См.: Путь к энергоэффективному будущему: Доклад к Конференции министров окружающей среды «Окружающая среда для Европы»: Киев, 2003. С. 168.

Про енергозбереження: Закон України від 01.07.1994 р. №74/94-ВР / [Електронний ресурс]. – Доступний з : <http://www.energosovet.ru/npb13p2.html>.

Блюм Я.Б. Новітні технології біоенергоконверсії: Монографія. / Я.Б. Блюм, Г.Г. Гелетуха, І.П. Григорюк та ін.–К.: «Аграр Медіа Груп», 2010.– 326 с.

Калетнік Г.М. Біопаливо: ефективність його виробництва та споживання в АПК України: Навч. посіб. / Г.М. Калетнік, В.М. Пришляк. – К.: «Хай-Тек Прес», 2010. – 312 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ