ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ КРАЇНИ

В.В. Венгер, О.А. Дячук, Р.З. Подолець

Анотація


У статті розглянуто та узагальнено сутність поняття «енергоефективність». Виявлено відмінність понять «енергоефективності» та «енергозбереження». Доведено, що поняття «енергоефективність» відображає якісну характеристику національної економіки, а поняття «енергозбереження» – результативність дій зі зниження кількісних параметрів взаємодії (енергоспоживання) елементів системного представлення національної економіки. Проаналізовано досвід реалізації політики енергоефективності країн ЄС, який полягає у щорічній економії електроенергії у всіх сферах її споживання щонайменше 1%. Виявлено, що енергетичну політику ЄС розглядають за двома векторами – внутрішнім і зовнішнім. Водночас доведено, що у питаннях взаємодії країн ЄС всередині союзу існує певна єдність розуміння енергетичних проблем і шляхів її розв’язання, проте у розумінні зовнішньоекономічної стратегії з енергетичних питань така єдність відсутня. Це обумовлено, насамперед, різним рівнем енергозабезпечення власними енергетичними ресурсами, географічним положенням, структурою і масштабами виробництва, а це означає, можливості енергоефективності кожної країни є теж різними.


Ключові слова


енергоефективність; енергозбереження; енергоспоживання; паливно-енергетичні ресурси; конкурентоспроможність економіки.

Повний текст:

PDF

Посилання


Мітрахович М.М. Методика розрахунку основних показників енергоефективності підприємства / М.М. Мітрахович, І.С. Герасимчук. [Електронний ресурс]. – Доступний з : .

Суходоля О.М. Енергоємність валового внутрішнього продукту: тенденції та чинники впливу // Зб. наук. пр. Національної академії державного управління при Президентові України. – 2003. – № 2.

Бараннік В.О. Ефективність енергоспоживання в державі як індикатор конкурентоспроможності. Міждержавні співставлення / В.О. Бараннік // Економічний вісник НТУУ «КПІ». – 2010. – №7. – С.14-18.

Дрожжин Д.Ю. Механізм державного регулювання енергоефективності в Україні / Д.Ю. Дрожжин. [Електронний ресурс]. – Доступний з : .

Бортнюк Т.Ю. Енергоефективність як базовий фактор сталого розвитку регіону / Т.Ю. Бортнюк. [Електронний ресурс]. – Доступний з : .

Лір В.Е., Письменна У.Є. Економічний механізм реалізації політики енергоефективності в Україні / Віктор Еріхович Лір, Уляна Євгенівна Письменна ; НАН України ; Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2010. – 208 с.

Бондар-Підгурська О.В. Науково-методичні підходи до оцінки енергоефективності як фактора конкурентоспроможності промислової продукції в інноваційній моделі розвитку України / О.В. Бондар-Підгурська. [Електронний ресурс]. – Доступний з : .

Декларация министров охраны окружающей среды региона Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН). Орхус, Дания 23-25 июня 1998 года. См.: Путь к энергоэффективному будущему: Доклад к Конференции министров окружающей среды «Окружающая среда для Европы»: Киев, 2003. С. 168.

Про енергозбереження: Закон України від 01.07.1994 р. №74/94-ВР / [Електронний ресурс]. – Доступний з : .

Блюм Я.Б. Новітні технології біоенергоконверсії: Монографія. / Я.Б. Блюм, Г.Г. Гелетуха, І.П. Григорюк та ін.–К.: «Аграр Медіа Груп», 2010.– 326 с.

Калетнік Г.М. Біопаливо: ефективність його виробництва та споживання в АПК України: Навч. посіб. / Г.М. Калетнік, В.М. Пришляк. – К.: «Хай-Тек Прес», 2010. – 312 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.