ПОЛІПШЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА, ЯК ЗАПОРУКА РОСТУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

О.П. Заборовець, Т.П. Бухал

Анотація


В даній статті на основі фінансових показників діяльності підприємства проведене дослідження його фінансової діяльності. Також були виявлені його сильні та слабкі сторони, розроблені конкретні пропозиції по проведенню заходів, корисних для стабілізації та  оздоровлення фінансового стану досліджуваного об’єкта та дані рекомендації щодо його зміцнення, отримання додаткового прибутку і як наслідок зростанню національної економіки країни.


Ключові слова


фінансовий стан; оборотні кошти; ліквідність; платоспроможність.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бланк І.А. «Фінансовий менеджмент»: Навчальний курс. – К.: Ніка-Центр Ельба, 2000. – 528 с.

Економіка підприємства: Навч. Посіб./ А. В. Шегда, Т. М. Литвиненко, М. К.: Знання-Прес, 2001. – 155с

Ковальов В.В., Ковальов, Витий.У. «Аналіз фінансової звітності». – М., Проспект, 2006. - 430с

Савицька Г.В. «Аналіз економічної діяльності «. – Навч. пос., К., Знання, 2004. - 654 с.

Фінансовий менеджмент: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц./ А.М. Поддєрьогін, Л.Д. Буряк та ін.- К.: КНЕУ, -2001.-294с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.