ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

С.О. Тульчинська, Ю.О. Хваль

Анотація


Інтенсифікація інноваційної діяльності підприємства є важливим
фактором економічного росту країни. Проте сьогодні в нашій державі
практично не створені умови для її реалізації через наявність низки
невирішених проблем. В даній статті запропоновані основні напрямки
активізації інноваційної діяльності підприємств в Україні на даному етапі
розвитку.


Ключові слова


інноваційна діяльність; інновації; інноваційна активність; джерела фінансування; податкова політика.

Повний текст:

PDF

Посилання


Амоша О.І. Інноваційний шлях розвитку України: проблеми та рішення // Економіст. – 2005. – №6 – С.28.

Геєць В. М. Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку. – К.: Ін-т екон. прогноз.; Фенікс, 2003. – 1008 с.

Закон України «Про інноваційну діяльність» від 4 липня 2002 року N 40-IV// ВВР від 03.06.2010.

Наука та інновації / Держкомстат. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

Наукова та інноваційна діяльність в Україні. – К.: Держкомстат, 2009. – С.15

Никифоров А. Є. Науково-технічний прогрес та економічне зростання // Державне регулювання економіки / С. М. Чистов, А. Є. Никифоров, Т. Ф. Куценко та ін. – Вид. 2-ге, доопрац. і допов. – К.: КНЕУ, 2004. – С. 103–205.

Проблеми управління інноваційним розвитком підприємств у транзитивній економіці: Монографія / За заг. ред. д-ра економ. наук, проф. С. М. Ілляшенка. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2005. – 582 с.

Солоха Д.В. Інноваційний розвиток як запорука забезпечення економічного зростання // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – № 6 (72). – С.26.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.