Шляхи зниження собівартості продукції на підприємствах кондитерської галузі України

Т.Є. Шевченко, О.В. Мороко

Анотація


У статті висвітлюється питання, щодо зниження собівартості продукції на підприємствах кондитерської галузі. В ході дослідження було розглянуто структуру операційних витрат на підприємствах кондитерської галузі. Шляхом порівняльного аналізу собівартості продукції на провідних підприємствах було визначено, що матеріальні витрати посідають перше місце в структурі витрат. Значну питому вагу мають витрати на оплату праці та амортизацію. На основі проведеного дослідження було запропоновано заходи щодо зниження собівартості продукції на підприємствах кондитерської галузі. Науковою новизною проведеного дослідження можна вважати обґрунтування рекомендацій щодо створення на підприємствах кондитерської галузі стратегічних альянсів з метою скорочення операційних витрат та підвищення ефективності  функціонування підприємств  в результаті створення синергетичного ефекту.


Ключові слова


зниження собівартості, операційні витрати, кондитерська галузь, стратегічний альянс

Повний текст:

PDF

Посилання


Леонов А. Д. Пути снижения себестоимости продукции промышленного предприятия / А. Д. Леонов // Экономист. – 2010. – № 7. – С. 41.

Цимбалюк Л.Г., Скричун Н.П. Чинники, резерви та шляхи зниження витрат виробництва як основа зменшення ціни товару / Л.Г. Цимбалюк, Н.П. Скричун //Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. 2011. – № 3(15). – С. 88-95

Токмакова І.В. Дослідження сутності стратегічних альянсів як перспективної форми кооперації вітчизняних підприємств. І.В. Токмакова // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2010. – № 30. – С. 93-97

Шестак, О.В. Сучасний стан та тенденції розвитку кондитерської галузі [Текст]/ О.В. Шестак // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Актуальні проблеми розвитку українського суспільства. –Харків: НТУ «ХПІ».- 2013. – № 6(980). – С. 132-137.

Державний комітет статистики [Електронний ресурс] – Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.