Дослідження ефективності виробничої діяльності ДП «Антонов»

Автор(и)

  • А.В. Гречко Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", Ukraine
  • Я.Г. Прокопенко

Ключові слова:

виробнича діяльність, показники оцiнки виробничої дiяльностi підприємства, резерви пiдвищення ефективностi виробничої дiяльностi пiдприємства.

Анотація

Стаття присвячена дослiдженню ефективностi виробничої дiяльностi пiдприємства. Автором розглянуто поняття «виробнича дiяльнiсть». Здiйснено аналiз показникiв її оцiнки. Основна увага автора була придiлена дослiдженню показникiв ефективностi виробничої дiяльностi ДП «Антонов». За результатами проведеного аналізу було показано, на прикладi реального пiдприємства, доцiльнiсть розрахунку показникiв ефективностi виробничої дiяльностi. Практичне значення роботи полягає у наданнi рекомендацiй по пiдвищенню ефективностi виробничої дiяльностi пiдприємства. Таким чином, стаття має практичне значення для розвитку виробничої сфери пiдприємств i мiстить пропозицiї щодо використання резервiв пiдвищення економiчної ефективностi виробництва.

 

Біографія автора

А.В. Гречко, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

Доцент кафедри економіки і підприємництва НТУУ "КПІ"

Посилання

Друкер П. Эффективное управление / П. Друкер : пер. с англ. М. Котельнико- вой. – М. : Изд-во «Астрель», 2004. – 284 с.

Мескон М.Х. Основи менеджменту : пер. з англ. / М.Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури. – М. : Изд-во «Дело, 1998. – 704 с.

Косянчук Т. Ф. Результативність діяльності підприємства та її діагностика. [Електронний ресурс]. / Т.Ф. Косянчук, Ю.Г. Галкіна // Вісник Хмельницького національного університету. – 2009. №3, Т.1. – С. 121-124.

Мочерний С. В. Основи підприємницької діяльності: Посібник / С. В. Мочерний, О. А. Устенко, С. І. Чеботар. – К.: Академія, 2001. – 280 с.

Технiчна енциклопедiя «Tech Trend». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://techtrend.com.ua/index.php?newsid=5903.

Кравченко О. А. Забезпечення результативностi i ефективностi виробничої дiяльностi пiдприємства [Електронний ресурс] / О.А. Кравченко, В. В. Iльницький, О. I. Ульяновський // Економiка: реалiї часу. Науковий журнал. – 2013. – №3 (8). – с. 29-35. – Режим доступу: http://economics.opu.ua/files/archive/2013/n3.html.

Габор С. С. Ефективнiсть, як економiчна категорiя / С. С. Габор, В. С. Габор // Iнновацiйна економiка. – 2012. №7 (33). – С. 14-17.

Економiка пiдприємства (Книги 1, 2)/За заг. Ред.. П.В. Круша, К.В. Шелехова. – К.: Полiтехнiка, 2011.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-07-22

Номер

Розділ

АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА