ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ КАТЕГОРІЇ ІНТЕГРОВАНА КОРПОРАТИВНА СТРУКТУРА (ІКС)

Автор(и)

Ключові слова:

корпорація, інтеграція, ІКС, методологія, структура, інтегровані структури економіки та бізнесу

Анотація

У статті розглянуто основні теоретичні підходи до розуміння сутності категорії ІКС. Визначено, що її аналіз має здійснюватись на основі міждисциплінарного підходу з урахуванням триєдиної єдності понять інтеграція, структура та корпорація. Доведено, що ІКС характеризуються наявністю корпоративного ядра та можливістю отримання синергічного ефекту на основі об’єднання капіталів та унікальних компетенцій, ринкових принципів та стратегічної планомірності.

 

Посилання

Материалы II Международной научной студенческой конференции «Научный потенциал студенчества – будущему России». Том третий. Экономика. Ставрополь: СевКавГТУ. – 2008. – 180 с. / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://science.ncstu.ru/conf/past/2008/stud/economics/077.pdf/

Дехтяр Н.А. Оцінка ефективності управління інтегрованими виробничими формуваннями з урахуванням специфіки структури власності в Україні / Н.А. Дехтяр // Вісник української академії банківської справи. – 2005. – № 2 / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.lib.academy.sumy.ua/library/Article%5CDekhtiar_7.pdf

Хомяк О.В. Формування та регулювання інтегрованих корпоративних структур: автореферат на здобуття наукового ступеня к.е.н. зі спеціальності 08.02.03. «Організація управління, планування і регулювання економікою» / О.В. Хомяк. – Львів, 2001. – 20 с.

Пилипенко А.А. Конкурентна стратегія й формування системи стратегічного управління розвитком інтегрованої структури бізнесу / А.А. Пилипенко // Науково–технічний збірник комунального господарства міст. – 2005. – № 82. – С. 84 – 91.

Термінологічний аналіз філософських та соціологічних категорій Національної соціологічної енциклопедії (збірник енциклопедій Росії та України) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://voluntary.ru/dictionary/

Філіпенко А. Бігравітаційний варіант міжнародної економічної інтеграції України / А. Філіпенко // Економічний часопис. –2006. – №5–6. – С. 2–6.

Белозубенко В.С. Онтология интеграционных процессов на уровне регионов мира / В.С. Белозубенко, А.С. Усова // Научные труды Донецкого национального технического университета. Серия: экономическая: зб. наук. праць. – Донецьк: ДонНТУ, 2005. – Выпуск 31. – С. 79 – 86.

Кальченко Т. В. Глобальна економіка: методологія системних досліджень: монографія / Т.В. Кальченко. – К.: КНЕУ, 2006. – 248 с.

Горбатов В.М. Конкурентоспроможність і цикли розвитку інтегрованих структур бізнесу / В.М. Горбатов. – Харків: ВД «ІНЖЕК», 2006. – 592 с.

Зятковський І. Інтеґровані корпоративні структури в умовах транзитивної економіки: відповідність нормам світової господарської та правової практики // Журнал європейської економіки. – 2–5. – №.4. – С. 481 – 496.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ