КОРПОРАЦІЇ ЯК СУБ’ЄКТ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

О.П. Кавтиш

Анотація


У статті розглянуто та проаналізовано основні підходи до формування національної інноваційної системи з урахуванням участі у даному процесі корпорацій. Проаналізовано дійсне місце та роль корпоративного сектора економіки у системі інноваційного розвитку України. Доведено, що на сьогодні корпорації не виконують належної їм ролі у реалізації інноваційної функції, а існуючі підходи до формування національної інноваційної системи потребують свого подальшого уточнення. Визначено основні напрямки удосконалення способів формування ефективних і дієвих інноваційних систем за рахунок оптимізації корпоративних відносин.

Ключові слова


корпорація; інновації; національна інноваційна система (НІС); національне господарство

Повний текст:

PDF

Посилання


Філіна Г.І., Кравченко М.Н. Проблеми інноваційного розвитку економіки України / Філіна Г.І., Кравченко М.Н. // Економіка та держава. – № 5. – 2007. – С. 16-19.

Інноваційна стратегія українських реформ / [Гальчинський А.С., Геєць В.М., Кінах А.К., Семиноженко В.П.]. – К. : Знання України, 2002. – 326 с. – Бібліогр. : с. 313-326.

Портер М. Е. Конкурентная стратегия : Методика анализа отраслей и конкурентов / М. Е. Портер ; пер.с англ. – 2-е изд. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2006. – 454 с.

Фомова О.А. Методичні підходи до формування корпоративної інноваційної системи / Фомова О.А. // Економіка і прогнозування. - № 3. – 2008. – С. 135-147.

Корпоративні структури в національній інноваційній системі України / за ред. д-ра економ. наук Л.І. Федулової. – К. : вид-тво УкрІНТЕІ, 2007. – 812 с.

Чернов С.К. Эффективные организационные структуры управления наукоемкими производствами : Монография / Чернов С.К. – Николаев : НУК, 2005. – 92 с.

Дані про інвестиційну активність промислових підприємств України за 2000-2007 роки. [Електронний ресурс]. Режим доступу до джерела: http://www.ukrstat.gov.ua.

Пустовойт О. Кількісна та якісна складові економічного розвитку України: управлінські аспекти / Пустовойт. О. // Економіка України. – 2006 – №2 . – С. 20 – 26.

Шовкун, І.А. Інституційне підґрунтя інноваційного розвитку: міжнародний досвід і уроки для транзитивних економік / Шовкун І.А. // Економічна теорія. - №3. – 2005. – С. 60 – 74.

Великий український капітал: взаємовідносини з владою і суспільством / О.Й. Пасхавер, Л.Т. Верховодкова, К.М. Агєєва – Центр економічного розвитку. – К. : «Дух і літера», 2007. – 130 с.

Горбатов В.М. Конкурентоспособность и циклы развития интегрированных структур бизнеса: Монография / Горбатов В.М. – Х. : ИД «ИНЖЭК», 2006. – 592с.

Федулова Л. Перспективи інноваційно–технологічного розвитку промисловості України / Федулова Л. // Економіка України. – 2008. – №7. – С. 24 – 36.

Інноваційний розвиток промисловості України / [О.І. Волков М.П. Денисенко, А.П. Гречан та ін.] – К. : КНТ 2006. – 648 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2016 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.