СУТНІСТЬ ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТА МЕТОДОЛОГІЧНА ПОСЛІДОВНІСТЬ ОЦІНЮВАННЯ ЇЇ ЕФЕКТИВНОСТІ

Ірина Віталіївна Макалюк, Дмитро Ліндаєв

Анотація


Статтю присвячено дослідженню теоретичних основ організації збутової діяльності на підприємстві та оцінки її ефективності. Зокрема, обгрунтовано актуальність дослідження з точки зору функціонування сучасних вітчизняних підприємств в складних економічних умовах. Виокремлено найбільш поширені підходи до трактування сутності категорії «збут». Визначено головну мету збутової діяльності підприємств та окреслено комплекс заходів (організаційних, комерційних та технологічних) щодо її досягнення. Охарактеризовано роль збуту у господарській діяльності підприємства. Розглянуто суть маркетингу в контексті організації збутової діяльності. Відображено основні перешкоди, що призводять до диспропорцій у збутовому процесі, а саме товарна, географічна, внутрішньофірмова та особистісна роз’єднаність. Відображено функції підрозділів відділу збуту підприємства. Охарактеризовано методологічну послідовність оцінювання ефективності збутової діяльності підприємства в розрізі підготовчого, операційного та контрольного етапів. Наведено групи показників, що прямо та опосередковано характеризують ефективність збутової діяльності підприємства. Запропоновано ефективність збутової діяльності оцінювати комплексно з урахуванням показників загальногосподарської діяльності та складових комплексу маркетингу. Визначено роль комерційної політики в контексті здійснення збутової діяльності підприємства. Обгрунтовано перспективи подальших досліджень у даному напрямку.


Ключові слова


маркетинг; збут; збутова діяльність; збутова мережа; збутова система; збутова політика; потреби споживача

Повний текст:

PDF

Посилання


Voitenko I. (2016) 'Theoretical Approaches to Construction of the Sales Network of Industrial Enterprise', Economic thought, No. 4, рр. 193-199.

Jobber D., Lancaster, J. (2002) 'Sales and Sales Management: Study. allowance for universities', Uniti-Dana, Moscow, 622 p.

Zhilenko V., Nasadchuk I. (2014) 'Sales management as a component of the company's marketing policy', Effective economy. No. 9, рp. 21-27.

Zayats V., Tsvetkova A. (2014) 'Features of the marketing complex in retail trade', Marketing in Russia and abroad, No. 7, рр. 81-9.

Mitrokhina Yu. (2006) 'Strategic approach to the management of sales of enterprises in the conditions of marketing orientation', Trade and the market of Ukraine. DonDUET, No. 8, рр. 71-79.

Moroz O., Music O. (2007) 'System factors of the efficiency of the logistic concept of sales at the enterprises': monograph, UNIVERSUM, Vinnitsa, 166 p.

Ogerchuk Yu. (2003) 'Analysis of the organization of sales activities of domestic producers', Bulletin of the National University «Lviv Polytechnic», No. 484, pр. 335-341.

Sakun A. (2010) 'Logistic support of organization of marketing activities', Tavriysky Scientific Journal: Collection. sciences Kherson prospect: Kherson State Agrarian University, No. 72, рр. 230-236.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Войтенко І. Теоретичні підходи до побудови збутової мережі промислового підприємства // Економічна думка. 2016. № 4. С. 193-199.


Джоббер Д., ЛанкастерДж. Продажи и управление продажами: учеб. пособие для вузов. М.: Юнити-Дана, 2002. 622 с.


Жиленко В. Т., Насадчук І.О. Управління продажами як складова маркетингової політики підприємства // Ефективна економіка. 2014. № 9. С. 21-27.

Заяц В. В., Цветкова А. Б. Особенности комплекса маркетинга в розничной торговле // Маркетинг в России и за рубежом. 2014. № 7. С. 81–9.


Митрохіна Ю. П. Стратегічний підхід до управління збутом підприємств в умовах маркетингової орієнтації // Торгівля і ринок України. Донецьк: ДонДУЕТ, 2006. С. 71-79.


Мороз О. В. Системні фактори ефективності логістичної концепції збуту на підприємствах: монографія / О. В. Мороз, О. В. Музика. Вінниця: УНІВЕРСУМ, 2007. 166 с.


Огерчук Ю. В. Аналіз організування збутової діяльності вітчизняних виробників // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». 2003. № 484. С. 335-341.


Сакун А. Ж. Логістичне забезпечення організації збутової діяльності // Таврійський науковий вісник: Зб. наук. пр. Херсон: Херсонський державний аграрний університет. 2010. Вип. 72. С. 230-236.

Copyright (c) 2019 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.