ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА ЯК ГОЛОВНИЙ ФАКТОР ЙОГО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

Олександр Юрійович Сокурець, Ірина Віталіївна Макалюк

Анотація


В статті досліджено сутність економічної категорії «конкуренція» та наведено наукові підходи до її трактування. Здійснено систематизацію понятійного апарату «конкурентоспроможність» та надане власне визначення даного поняття. Досліджено сутність та значення інновацій для розвитку підприємства та підвищення рівня його конкурентоспроможності. Проаналізовано рівень інноваційної активності в Україні та частку обсягу виконаних наукових і науково-технічних робіт у ВВП країни за 2010-2016 рр., та виявлено тенденцію до зниження останньої. Доведено важливість та необхідність технічного переоснащення підприємств для підвищення конкурентоспроможності продукції на вітчизняному і міжнародному ринках. Обгрунтовано потребу у розробленні напрямів підвищення інноваційного розвитку підприємства для забезпечення його конкурентоспроможності.


Ключові слова


конкуренція; конкурентоспроможність; конкурентна перевага; інновація; інноваційний розвиток; інноваційна активність.

Повний текст:

PDF

Посилання


Parliament of Ukraine (2001) The Law of Ukraine «On Protection of Economic Competition» № 2210-III , Available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2210-14 (Accessed: 11 January 2001).

Azoyev G. L. (1996) Competition: Analysis, Strategy and Practice , Мoscow: Center for Economics and Marketing

Butov A. M. (2013) 'Perspectives of using logistic strategies to ensure the competitiveness of the enterprise', Economic analysis, 14(2), pp. 124-131.

Dolzhansky I. Z., High T.O. (2006) Competition: Analysis, Strategy and Practice , Competitiveness of the enterprise edn., Kiev: Center for teaching. Lit.

Coase R. G. (1993) Firm, Market and Law , Moscow: Case.

Krivenko L.V., Loshchina L.V., Milashenko V.M. (2008) 'Perspectives of using logistic strategies to ensure the competitiveness of the enterprise', Economic space, (18), pp. 281-286.

Lyashenko O.V. (2010) 'Problems of an estimation of efficiency of use of innovative potential of the enterprise', Economic Bulletin of the Donbas, (2), pp. 176-180.

Mazilkin E.I., Panichkin G.G. (2009) Competitiveness Management, Moscow: Omega-L.

Nikolaichuk O. T. (2014) 'Innovative Development and Innovative Culture ', Science and science of science, (2), pp. 97-102.

North D. S. (1997) Institutions, institutional changes and functioning of the economy , Moscow: Economics Fund Starting.

Poroghnya Yu. L. (2014) 'Competitiveness of the enterprise and the influence on it of the operational strategy', Economic sciences, (6), pp. 11-14.

Porter M. (2007) Competitive Strategy. Methods of analysis of industries and competitors, Moscow: Alpina Business Bouks.

Samoylyk Yu. V. (2015) 'Economic mechanism of forming the strategy of enterprise competitiveness management ', Journal of ZHDTU, (3 (53)), pp. 94-98.

Suharev O. S. (2011) Innovations in economy and industry, Moscow: INFRA-M.

Williamson O. I., Winter S. J. (2001) Nature of the firm: to the 50th anniversary of the work of R. Coase «Nature of the Firm», Moscow: Case.

Ulyanitskaya N. S. (2011) 'The system of categories related to the management of the innovation potential of the enterprise ', Economic Bulletin of the Donbas, (2), pp. 188-193.

Fathutdinov R. A. (2007) Competitiveness of the organization in the conditions of crisis: economy, marketing, management, Moscow: Marketing.

Shershnyova Z. Y. (2004) Strategic management, 2nd form. edn., Kiev: KNEU.

Shulgina L.M., Yukimenko V. V. (2011) 'Modern Concepts of Strategic Management of Innovative Development of the Enterprise ', Marketing and innovation management, 2(3), pp. 79-84.

Yudanov A. Yu. (2001) Competition: Theory and Practice, 3rd ed. edn., Moscow: Gnom and D.

Yanovska V.P., Pilipenko O.V., Krischenko S.O. (2017) Strategy of the enterprise, Kiev: DЕТУТ.

Yaremko L. A. (2011) 'New Economy and Innovation Development ', Marketing and Innovation Management, 1(3), pp. 25-30.

State Statistics Service of Ukraine , Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Закон України «Про захист економічної конкуренції» від 11 січня 2001 року № 2210-III [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2210-14.
 2. Азоев Г. Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика [Текст] : монографія / Г. Л. Азоев. — М. : Центр экономики и маркетинга, 1996. – 208 с.                   
 3. Бутов А. М. Перспективи використання логістичних стратегій для забезпечення конкурентоспроможності підприємства [Текст] / А. М. Бутов // Економічний аналіз : зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол.: С. І. Шкарабан (голов. ред.) та ін. – Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2013. – № 2, Т. 14 – С. 124-131.               
 4. Должанський І. З. Конкурентоспроможність підприємства : навч. посіб. для вищ. навч. закладів / І.З . Должанський, Т. О. Загорна. – К. : Центр навч. літ., 2006. – 384 с.    
 5. Коуз Р. Г. Фирма, рынок и право / Р. Г. Коуз. – М. : Дело, 1993. – 192 с.
 6. Кривенко  Л.В.  Розвиток  інноваційного  потенціалу  підприємства  у  контексті  інтелектуальної складової / Л. В. Кривенко, Л. В. Лощина, В. М. Мілашенко // Економічний простір: зб. наук. праць. – 2008. – № 18. – С. 281-286.
 7. Лященко О. В. Проблеми оцінки ефективності використання інноваційного потенціалу підприємства / О. В. Лященко // Економічний вісник Донбасу. – 2010. – № 2. – С. 176-180.
 8. Мазилкина Е. И. Управление конкурентоспособностью / Е. И. Мазилкина, Г. Г. Паничкина. – М. : Омега-Л, 2009. – 325 с.        
 9. Николайчук О. Т. Инновационное развитие и инновационная культура / О. Т. Николайчук // Наука та наукознавство. – 2014. – № 2. – С. 97-102.
 10. Норт Д. С. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики / Д. С. Норт. – М. : Фонд экономической книги Начала, 1997. – 180 с.
 11. Порохня Ю. Л. Конкурентоспроможність підприємства та вплив на нього операційної стратегії / Ю. Л. Порохня // Економічні науки. – 2014. – Вип. 6. – С. 11-14.  
 12. Портер М. Конкурентна стратегія. Методика аналізу галузей і конкурентів / М. Портер ; [пер. з англ. І. Мінервін]. – 3-е изд. – М. : Альпіна Бізнес Букс, 2007. – 453 с.       
 13. Самойлик Ю. В. Економічний механізм формування стратегії управління конкурентоспроможністю підприємства / Ю. В. Самойлик // Вісник ЖДТУ. – 2015. - № 3 (53). – С. 94-98.             
 14. Сухарев О. С. Инновации в экономике и промышленности : учеб. пособие / О. С. Сухарев. – Москва : ИНФРА – М, 2011. – 368 с.
 15. Уильямсон О. И. Природа фирмы: к 50 - летию выхода в свет работы Р. Коуза «Природа фирмы» / О. И. Уильямсон, С. Дж. Уинтер. – М. : Дело, 2001. – 360 с.
 16. Ульяницкая Н. С. Система категорий, связанных с управлением иннновационным потенциалом предприятия / Н. С. Ульяницкая // Економічний вісник Донбасу. – 2011. – № 2. – С. 188-193.
 17. Фатхутдинов Р. А. Конкурентоспособность организации в условиях кризиса: экономика, маркетинг, менеджмент / Р. А. Фатхутдинов. – М. : Маркетинг, 2007. – 888 с.         
 18. Шершньова З. Є. Стратегічне управління : підручник / З. Є. Шершньова. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : КНЕУ, 2004. – 699 с.  
 19. Шульгіна Л.М. Сучасні концепції стратегічного управління інноваційним розвитком підприємства / Л. М. Шульгіна, В. В. Юхименко // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 3. – Т. 2. – С. 79-84.
 20. Юданов А. Ю. Конкуренция: теория и практика : учеб.-практ. пособие / А. Ю. Юданов ; 3 изд., испр. и доп. – М. : Гном и Д, 2001. – 304 с.
 21. Яновська В. П. Стратегія підприємства : конспект лекцій / В. П. Яновська, О. В. Пилипенко, С. О. Крищенко. – К. : ДЕТУТ, 2017. – 201 с.     
 22. Яремко Л. А. «Нова економіка» та інноваційний розвиток / Л. А. Яремко // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 3. – Т.1. – С. 25-30.
 23. Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/.
Copyright (c) 2019 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.