Підходи до визначення сутності, ролі та взаємозв’язку інноваційного розвитку і капіталізації підприємства

Автор(и)

  • Олена Антонівна Зінченко ДВНЗ «Криворізький національний університет», економічний факультет, кафедра ФСГІР,
  • Дмитро Зінченко

Ключові слова:

нноваційний розвиток, капіталізація підприємства, ринкова вартість підприємства

Анотація

В статті наведено теоретико- методологічні підходи до визначення сутності, ролі, взаємозв’язку та взаємного впливу інноваційного розвитку і капіталізації підприємства. Розглянуто наукові підходи до визначення ролі та стану інноваційно-інвестиційної діяльності. Обґрунтовано, щоактивізація інноваційного розвитку на підприємстві є запорукою підвищення рівня його економічного розвитку, а також економічного розвитку галузі, регіону та країни. Запропоновано, з огляду на турбулентність стану вітчизняної економіки, а також на ринковий вектор її розвитку, акцентувати увагу на двох важливих умовах конкурентоспроможного стабільного розвитку підприємства. По-перше, на досягненні економічної безпеки, виживанні підприємства в нестабільних, нестійких, кризових умовах розвитку. По-друге, на забезпеченні позитивної капіталізації підприємства, а також підвищенні доходів його власників. В статті висвітлено авторське бачення визначення сутності поняття «капіталізація», а також взаємозв’язку та взаємного впливу капіталізації та таких базових економічних явищ на підприємстві, як економічний розвиток, інноваційний розвиток, конкурентоспроможність. Окреслено складові системи капіталізації підприємства на інноваційній основі.

Посилання

Амоша О.І. Активізація інноваційної діяльності: організаційно-правове та соціально-економічне забезпечення / О. І. Амоша, В. П. Антонюк, А. Ш. Землянкін та ін.; Ін-т економіки промисловості НАН України. Донецьк, 2007. - 328 с.

Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент: учебный курс. /И.А.Бланк. -К.:Эльга, Ника-центр, 2001. – 448 с.

Турило А. А. Основи управління інноваційним розвитком підприємства: монографія. / А.А.Турило - Кривий Ріг: Вид. Р. А. Козлов, 2017. 307 с.

Логутова Т. Г. Организационно- экономический механизм государственного управления инновационным развитием региона: монография. / Т.Г.Логутова. - Мариуполь: Приазов. гос. техн. ун-т, 2006. 226 с.

Економічний розвиток структурних підрозділів підприємства: оцінка, механізм, мотивація: монографія / А. М. Турило, А. А. Турило, Н. В. Романченко, С. В. Святенко. Кривий Ріг: Етюд-Сервіс, 2009. 156 с.

Янченко З.Б. Ефективне управління інноваційною діяльністю (регіональний аспект). – З.Б.Янченко. //Інноваційна економіка . – Тернопіль. – 2017. - №3-4- С.100-104.

Іртищева І.О. Інноваційний розвиток сільських територій: адаптація міжнародного досвіду в національних реаліях: монографія / І.О.Іртищева, А.Я. Сохнич. – Миколаїв:Іліон, 2012. – 176с.

Брюховецкая Н.Е. Конкуренция и соревнование в условиях инновационного развития предприятий /Н.Е. Брюховецкая, И.П.Булеев// Вісник економічної науки України. -№1. -2017.-С.7-15.

Редько Л. Розробка методики управління фінансовими ресурсами для забезпечення інноваційної діяльності машинобудівних підприємств /Л.Редько. – Інституціональний вектор економічного розвитку.- Вип.2. –Мелітополь: Вид-во КПУ, 2009.- С.168-178

Закон України «Про інвестиційну діяльність» від 18.09.1991 р. зі змінами та доповненнями. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://uazakon.ru/ukr/ukr-zakon-ob-investitsionnoy-deyatelnosti.html

Брюховецька Н.Ю. Підходи до визначення капіталізації підприємств // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: економіка. Вип.31 (117). – Донецьк: ДонНТУ, 2007. – С.224-229.

Кох Р. Менеджмент и финансы от А до Я / Р.Кох. – СПб.: Питер, 1999. – 496с.

Беновська Л.Я. Капіталізація інноваційно-активних підприємств: автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.08. Гроші, фінанси і кредит / Л.Я. Беновецька, Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Л., 2009. – 18с.

Матеріали методологічного семінару «Капіталізація економіки: проблеми і перспективи» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: ief.org.ua/ > Arjiv_ET/ Kapitalizacija.

Малова Т.А. Капитализация в условиях российской экономики: Теоретические и практические аспекты / Т.А. Малова. – Изд.2-е. – М.: Книжный дом «Либроком». – 2009. – 208с.

Андрушків Б.М., Мельник Л.М. Моделювання поведінки капіталізації машинобудівного підприємства // Б.М. Андрушків, Л.М. Мельник. Капіталізація підприємств та фінансових організацій: Теорія і практика: тези доп. міжнар. наук. – практ. конф. / НАН України, Ін-т економіки промисловості. – Донецьк. – 2011. – 240с.

Ляшко С.В., Ляшко В.І. Аналіз показників капіталізації українського та зарубіжного фондових ринків // С.В. Ляшко, В.І. Ляшко. Капіталізація підприємств та фінансових організацій: Теорія і практика: тези доп. міжнар. наук. – практ. конф. / НАН України, Ін-т економіки промисловості. – Донецьк. – 2011. – 240с.

Попов В.М. Финансовый бізнес-план: уч. пособие / В.М. Попов, С.И. Ляпунов. – М.: Финансы и статистика. – 2007. – 464.

Турило А. А., Турило А. М. Система критеріїв і показників оцінювання капіталізації підприємства в процесі інноваційного розвитку // Актуальні проблеми економіки – 2014. № 1(151). С. 233–239

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-02-21

Номер

Розділ

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВІ