ОСОБЛИВОСТІ КРАУДФАНДИНГ ЯК РІЗНОВИДУ ІНВЕСТУВАННЯ

Автор(и)

  • С. О. Тульчинська
  • О. С. Солосіч
  • М. О. Голуб

Ключові слова:

краудфандинг, краудсорсинг, інвестиції, класифікація краудфандингу

Анотація

У статті досліджено краудфандинг, як один з видав фінансування, суб’єктами інвестиційної діяльності за яким виступають особи, що не є інституційними інвесторами, такими як держава, інвестиційні фонди, бізнес, венчурний капітал тощо. Краудфандинг дозволяє втілити у життя будь-які ідеї у різних галузях суспільного розвитку.

Визначені особливості, що відрізняють краудфандинг від інших видів інвестування різного роду проектів, а саме: мікрофінансування фінансування проектів у реальному часі в глобальному віртуальному просторі, масовість, відсутність посередників, низькі ризики, мінімізація трансакційних витрат та особлива роль соціальних мережах.

Узагальнено класифікаційні ознаки краудфандингу у залежності від поставленої мети та характеру винагороди в результатів інвестування. Встановлено, що у залежності від поставленої мети розрізняють таки види краудфандингу, як: культурний, соціальний, політичний, краудфандинг ідей та бізнес-краудфандинг. У залежності від характеру винагороди краудфандинг поділяють на такий в результаті якого відсутня винагороди, існує нефінансова винагорода та одержується фінансова винагорода (краудінвестинг).

 

Посилання

Джефф Хау. Краудсорсинг. Коллективный разум как инструмент развития бизнеса / Джефф Хау. – М.: АльпинаПаблишер, 2012. – 288 с.

Юнус М. Создавая мир без бедности. Социальный бизнес и будущее капитализма / М. Юнус, А. Жоли. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2010. – 307 с.

Ответ на главный вопрос краудфандинга [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://habrahabr.ru/post/148106/

Длугопольський О.В. Реформування суспільного сектору економіки та нові підходи до управління публічними фінансами : монографія / О.В. Длугопольський. – К. : ДННУ «Акад. фін. Управління», 2012. – 278 с.

Артамонов В. Коли в Україні з’явиться краудфандинг? [Електронний ресурс] / В. Артамонов // Сайт журналу «Forbes Україна». – Режим доступу: http://forbes.net.ua/opinions/1334049-kogda-v-ukraine-poyavitsya-kraudfanding

Жданова Д. Краудфандинг – это что? / Д. Жданова //Платформа для спільного фінансування креативних проектів. – 2012 [Електронний ресурс].– Режим доступу :http://smipon.ru/articles/crowdfunding-eto-chto

Петрушенко Ю. М., Дудкін О.В. // Краудфандинг як інноваційний інструмент фінансування проектів соціально-економічного розвитку / Ю.М. Петрушенко, О.В. Дудкін // Маркетинг і менеджмент інновацій, 2014, №1 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/

Огородник В.О. Краудфандинг як інноваційний інструмент модернізації національної фінансово-інвестиційної системи / В.О. Огородник // Науковий вісник Ужгородського університету, 2014. – Серія Економічні науки. В. 3(44). – С. 103-105.

Носик А. Пять правил краудфандинга [Електронний ресурс] / А. Носик // Besttoday краще в блогах. – 2011. – Режим доступу до ресурсу: http://www.besttoday.ru/read/1464.htm

Larralde A. Crowdfunding of Small Entrepreneurial Ventures [Електроннийресурс] / A. Larralde, B. Schwienbacher // HANDBOOK OF ENTREPRENEURIAL FINANCE, Oxford University Press. – 2010. – Режимдоступу до ресурсу:https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1699183.

Рогова А. Краудсорсинг как инструмент соціально экономического развития региона: [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.science-education.ru.

Krishnan K. What Do Crowds Really Want? Crowdfunding and Early Product Access [Електроннийресурс] / K. Krishnan, L. Lohmer, P. Wang // Northeastern University D’Amore-McKim School of Business Research Paper Series. – 2015. – Режимдоступудоресурсу: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2684223.

Prahalad C. K. The future of competition: co-creating unique value with customers / Prahalad C. K., Ramaswamy Venkatram. – Harvard Business Press. – 2004. – 258 p.

Кочиева А. Краудфандинг как современная форма привлечения фінансовых ресурсов / А. Кочиева. // Экономика: теория и практика. – 2014. – №1. – С. 32–37.

2015CF-RE Crowdfunding for Real Estate [Електроннийресурс]. — Режимдоступа: https://massolutions.com/

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВІ