АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ

О.І. Андрусь, Н.П. Кравченко

Анотація


У даній статті проаналізовано ефективність податкової системи України, наведено статистичні показники щодо надходження податків до зведеного бюджету, розроблено рекомендації щодо підвищення економічної ефективності податкової системи України.


Ключові слова


податкова система; ефективність; податкове регулювання; податки; зведений бюджет.

Повний текст:

PDF

Посилання


Цимбал Т.Я. Правове регулювання податкової системи України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.07 «Теорія управління, адміністративне право і процес, фінансове право, інформаційне право» / Т.Я. Цимбал. – Ірпінь, 2008. – 18 с.

Крисоватий А.І. Теоретико-організаційні домінанти та практика реалізації податкової політики в Україні : монографія / А.І. Рисоватий. – Тернопіль : Вид-во «Карт-бланш», 2005. – 371 с.

Податковий кодекс України: Закон України № 2856-VI від 23.12.2010.

Бюджетна заборгованість. Упередження незаконного відшкодування ПДВ. [Електронний ресурс]. – Доступний з http://www.sta.gov.ua – Сайт Державної податкової адміністрації України.

Чередніченко А.П. Актуальні проблеми та головні завдання реформування ДПС України / А.П. Чередніченко // Фінанси України. – 2006. – № 2. – С. 113-121.

Шаблиста Л. М. Податки як засіб структурної перебудови економіки / Л.М. Шаблиста ; НАН України ; Ін-т економіки. – К., 2000. – 218 с.

Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов /А. Смит ; пе . с англ. В. С. Афанасьев. – М. : Эксмо, 2007. – 957 с.

Рикардо Д. Сочинения. В 3 т. / Рикардо Д. ; пер. с англ. – М. : Госполитиздат, 1953. – Т. 1 : Начала политической экономии и налогового обложения. – 350 с.

Кучерявенко Н. П. Курс налогового права в 6 т. Особенная часть. Т. IV : Косвенные налоги / Н. П. Кучерявенко. – Х. : Право, 2007. – 536 с.

http://www.minfin.gov.ua

Н.В. Хром 'як, В.М. Чубай. Реформування податкової системи України в трансформаційний період. – НУ «Львівська політехніка», 2010.

Жукевич О. Ефективність податкової системи України: принципи оподаткування та напрями реформування законодавчої бази. – 2011.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.