АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ

Автор(и)

Ключові слова:

податкова система, ефективність, податкове регулювання, податки, зведений бюджет.

Анотація

У даній статті проаналізовано ефективність податкової системи України, наведено статистичні показники щодо надходження податків до зведеного бюджету, розроблено рекомендації щодо підвищення економічної ефективності податкової системи України.

Посилання

Цимбал Т.Я. Правове регулювання податкової системи України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.07 «Теорія управління, адміністративне право і процес, фінансове право, інформаційне право» / Т.Я. Цимбал. – Ірпінь, 2008. – 18 с.

Крисоватий А.І. Теоретико-організаційні домінанти та практика реалізації податкової політики в Україні : монографія / А.І. Рисоватий. – Тернопіль : Вид-во «Карт-бланш», 2005. – 371 с.

Податковий кодекс України: Закон України № 2856-VI від 23.12.2010.

Бюджетна заборгованість. Упередження незаконного відшкодування ПДВ. [Електронний ресурс]. – Доступний з http://www.sta.gov.ua – Сайт Державної податкової адміністрації України.

Чередніченко А.П. Актуальні проблеми та головні завдання реформування ДПС України / А.П. Чередніченко // Фінанси України. – 2006. – № 2. – С. 113-121.

Шаблиста Л. М. Податки як засіб структурної перебудови економіки / Л.М. Шаблиста ; НАН України ; Ін-т економіки. – К., 2000. – 218 с.

Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов /А. Смит ; пе . с англ. В. С. Афанасьев. – М. : Эксмо, 2007. – 957 с.

Рикардо Д. Сочинения. В 3 т. / Рикардо Д. ; пер. с англ. – М. : Госполитиздат, 1953. – Т. 1 : Начала политической экономии и налогового обложения. – 350 с.

Кучерявенко Н. П. Курс налогового права в 6 т. Особенная часть. Т. IV : Косвенные налоги / Н. П. Кучерявенко. – Х. : Право, 2007. – 536 с.

http://www.minfin.gov.ua

Н.В. Хром 'як, В.М. Чубай. Реформування податкової системи України в трансформаційний період. – НУ «Львівська політехніка», 2010.

Жукевич О. Ефективність податкової системи України: принципи оподаткування та напрями реформування законодавчої бази. – 2011.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ