Зниження собівартості продукції ключовий аспект підвищення конкурентоспроможності підприємства на ринку

Автор(и)

Ключові слова:

ціна, собівартість продукції, чинники, резерви зниження витрат виробництва.

Анотація

В даній статті розглянуто питання зниження собівартості продукції як ключовий аспект підвищення її конкурентоспроможності. Вказано фактори, чинники та резерви зниження витрат виробництва продукції. Розглянуто механізм формування собівартості з врахуванням впливу техніко-економічних чинників.

 

Посилання

Цимбалюк Л. Г.Чинники, резерви та шляхи зниження витрат виробництва як основа зменшення ціни товару/ Л. Г. Цимбалюк, Н. П. Скригун // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. Економіка та управління підприємствами. – 2011. – № 3(15) – с. 88-95

Бурба М. Г. Калькулювання собівартості продукції(послуг), її значення в сучасних умовах та необхідність пошуку шляхів її зниження / Бурба М. Г., Висоцька М. П.// Проблеми підвищення ефективності інфраструктури [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ppei/2010_25/burba.pdf

Мошенський С.З. Економічний аналіз: Підручник для студ. економ, спец, вищих навчальних закладів. /С. З. Мошенський. О.В.Олійник. За ред. д.е.н., проф. Ф. Ф. Бутинця. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Житомир: ІIIІ "Рута", 2007. – 704 с.

Коропецька Т.О. Аналіз резервів зниження собівартості продукції в отриманні додаткового прибутку підприємства / Коропецька Т.О., Савіцький А.В. // Економічний форум. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Ekfor/2012_3/43.pdf

##submission.downloads##

Номер

Розділ

АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА