Особливості ситуаційного управління підприємством

А.О. Кувшинова

Анотація


В роботі наведена класифікація задач управління підприємством. Розглянуто принципи ситуаційного управління підприємством.

 


Ключові слова


підприємство; задачі управління; система управління; ситуаційне управління.

Повний текст:

PDF

Посилання


Воронкова А. Е. Управлінські рішення в забезпеченні конкурентоспроможності підприємства: організаційний аспект : [монографія] / Воронкова А. Е., Калюжна Н. Г., Отенко В. І. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2008. – 427 с.

Нетреба, І. О. Роль інформаційних систем управління в підвищенні конкурентоспроможності вітчизняних підприємств [Текст] / І. О. Нетреба // Формування ринкових відносин в Україні. – 2006. – № 1. – C. 89–93.

Сараев А. Д. Системный анализ и современные информационные технологии / А. Д. Сараев, О. А. Щербина // Труды Крымской Академии наук. - Симферополь: СОНАТ, 2006. - С. 47-59.

Hill Charles W.L. Global business today / Charles W.L. Hill. – University of Washington, 1998. – 506 p.

Мескон М. Основы менеджмента: учебное пособие / Мескон М. Альберт М., Хедоури Ф.; пер. с англ. – М.: Вильямс, 2008. – 672 с.

Довгань Л. Є. Стратегічне управління: навч. посібник / Л. Є Довгань, Ю. В.Каракай, Л. П.Артеменко – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 440 с.

Иванько, С. Внедрение автоматизированной системы управления организациями [Текст] / С. Иванько // Корпоративные системы. – 2008. – № 1. – С. 20–25.

Тельнов Ю. Ф. Интеллектуальные информационные системы в экономике. Дополненное. / Ю. Ф. Тельнов. – М.: СИНТЕГ, 1999. – 216 с.

Савицький М. В., Савицька О. М. Автоматизовані системи управління підприємствами: аналіз та оценка тенденцій розвитку / М. В. Савицький, О. М. Савицька // Матеріали III Всеукраїнської науково–практичної конференції «Моделювання та прогнозування економічних процесів», 9–11 грудня 2009 року. – К.: НТУУ «КПІ», 2009. – 132 с.

Інформаційні системи і технології в економіці / під ред. В. С. Пономаренка. – К. : Вид. центр «Академія», 2002. - 542 с.

Саймон Г. Теория принятия решений в экономической теории и науке о поведении / Г. Саймон // Теория фирмы. - СПб.: Экономическая школа, 1995. С. 54 - 72.

Калюжна Н. Г. Управлінське рішення як процес: підхід до визначення / Н. Г. Калюжна, К. Ю. Головкова // Управління розвитком : зб. наук. робіт. – Харків : ХНЕУ, 2010. – Вип. 17 (93). – С. 44–46.

Лапыгин Ю. Н. Управленческие решения : [учебн. пособ.] / Ю. Н. Лапыгин, Д. Ю. Лапыгин. – М. : Эксмо, 2009. – 448 с.

Мыльник В. В. Исследование систем управления : [учебн. пособ.] / Мыльник В. В., Титаренко Б. П., Волочненко В. А. ; [под ред. В. В. Мыльника]. – М. : ГИНФО, 2001. – 281 с.

Юкаева В. С. Управленческие решения : [учебн. пособ.] / Юкаева В. С. – М. : Издательский дом «Дашков и Ко», 1999. – 292 с.

Сейдж Э. П. Оптимальное управление системами / Э. П. Сейдж, Ч. С. Уайт. – М.: Радио и связь, 1982. – 392 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.