корпоративна культура та її взаємозв'язок з корпоративною соціальною відповідальністю

Автор(и)

Ключові слова:

корпоративна соціальна відповідальність, корпоративне управління, корпоративна культура.

Анотація

Розглянуто дослідження сутність корпоративної культури. Досліджено її зв'язок з корпоративною соціальною відповідальністю через корпоративне управління підприємством. Встановлено переваги, недоліки ролі корпоративної культури у становленні корпоративної соціальної відповідальності.

 

Посилання

Демб А. Корпоративне управління / Ада Демб, Фрідріх Нойбауер – К.: Основи, 1997. – 302 с.

Корпоративная культура как основной элемент корпоративного управления // Тези доповідей шостої всеукраїнської наукової студентської конференції «Актуальні питання менеджменту в сучасних умовах», 24-25 квітня 2007 р. – Донецьк: ДонНТУ, 2007. – С.81-84.

Пітель Н.Я. Корпоративна культура підприємства в умовах глобалізації / Н.Я. Пітель // Інноваційна економіка: Всеукраїнський науково-виробничий журнал. – 6’2012 [32]. – С .62 – 65.

Чернявський А. Д. Корпоративне управління [Текст] : навч. посіб. / Чернявський А. Д. – МАУП, 2007. – 208 с.

Корпоративная культура [Текст] : учебно-метод. пособие / Авт.-сост. Т. А. Лапина. – Омск: Изд-во ОмГУ, 2005. – 96 с.

Бала О.І. Економічне оцінювання та розвиток корпоративної культури машинобудівних підприємств : автореф. дис. канд. екон. наук / О.І. Бала ; Нац. ун-т «Львів. Політехніка». – Львів, 2009. – 20 с.

Саєнко О.С. Корпоративна культура: визначення, сутність і необхідність / О.С. Саєнко // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля: науковий журнал. – Луганськ, 2012 – № 14 (185) Ч. 1 – С. 125 – 127.

Овчаренко М.І. Корпоративна культура організації як економічна категорія: її сутність та зміст / М.І. Овчаренко // Економічний простір, 2011. – № 52 / 2. – С. 250 – 259.

Тимцуник В.І. Корпоративна культура як основа формування мотиваційного механізму у стратегічному управлінні підприємством / В.І.Тимцуник, О.І.Бєлова // Збірник наукових праць серія «Управління». – Випуск 2/2011. – С. 25-32

Антошко Т.Р. Особливості формування механізму впровадження корпоративної соціальної відповідальності у діяльність вітчизняних промислових підприємств / Т.Р. Антошко // Вісник економіки транспорту і промисловості: збірник науково-практичних статей. – Випуск 34. – 2011. – С. 260 – 266.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ