Інноваційна стратегія як напрям антикризового управління

Автор(и)

Ключові слова:

криза, антикризове управління, інноваційна стратегія, антикризовий менеджмент.

Анотація

В статті обґрунтовано необхідність впровадження інновацій в діяльність суб’єктів господарювання, визначено роль інноваційної стратегії в системі антикризового управління на підприємствах, визначено цілі інноваційної політики, розглянуто процес розроблення інноваційної антикризової стратегії підприємства.

 


Посилання

Конспект лекцій «Антикризове управління підприємством» [Електронний ресурс] / Василенко Л.П. // Електронна бібліотека – 2007. – Режим доступу до журн.:http://library.if.ua/books/6.html.

Фінансова санація і антикризове управління підприємством: [підручник] / Колісник М.К., Ільчук П.Г., Віблий П.І. – К.: Кондор, 2007. – 504 с.

Стратегії антикризової діяльності промислових підприємств: [Електронний ресурс] / А.І. Дмитренко // Вісник Криворізького економічного інституту КНЕУ – 2009. -№4 (20).– Режим доступу до журн.: http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:5baHYDHoDJAJ:www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vkei/2009_4/12.pdf.

Рекомендації щодо розробки антикризових програм дій підприємств – членів ОПОЛ [Електронний ресурс]. – Режим доступу до журн.: http://www.opol.anticrisis.org.ua.

Инновационныйменеджмент : [учебное пособие] / В. М. Аньшина, А. А. Дагаева. – М. : Дело, 2003. – 528 с.

Економіко-статистичний аналіз та оптимізація інноваційного розвитку підприємств: [Електронний ресурс] / Ю.В. Войцеховська, В.В. Войцеховська, Ю.В. Хома // Науковий вісник НЛТУ України – 2010. Вип. 20.11.‑ Режим доступудо журн:

http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnltu/20_11/128_Woj.pdf.

Держаний комітет статистики України: [Електронний ресурс] / Режим доступудо журн.:www.ukrstat.gov.ua/.

Конкуренция. Инновации. Конкурентоспособность : [учебное пособие] / Т. Г. Философа, В. А. Быков ; под ред. Т. Г. Философой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2008. – 295 с.

Стратегічне управління: [Навчальний посібник.] / Довгань Л.Є., Каракай Ю.В., Артеменко Л.П. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 440 с.

Формування інноваційної стратегії в системі антикризового управління підприємством: [Електронний ресурс] / Хаджинова О.В., Мінц О.Ю. // Теоретичні і практичні аспекти екеономіки та інтелектуальної власності – Режим доступудо журн:

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Tpaeiv/2010_2/45.pdf.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВІ