Сучасний стан інвестування нддкр: Україна і світ

Автор(и)

  • В.Г. Бурлака

Ключові слова:

інвестування, НДДКР, рейтинг, державні витрати, витрати промислових компаній, науково-технічні розробки, прикладні дослідження, фундаментальні дослідження, рівень наукомісткості, глобалізація, технології.

Анотація

У статті проаналізовано сучасні тренди інвестування НДДКР в Україні та інших країнах світу, використовуючи дані експертів журналу «R&D Magazine», аналітиків незалежної міжнародної організації у сфері НДДКР «Battelle» та Міждержавного статистичного комітету СНД.

 

Посилання

Активізація інноваційної діяльності: організаційно-правове та соціально-економічне забезпечення : монографія / [Амоша О.І., Антонюк В.П., Землянкін А.І. та ін.]. – Донецьк, 2007. – 328 с.

Александрова В.П. Економічні аспекти державного програмування інновацій / В.П. Александрова // Вісник Інституту економічного прогнозування. – 2002. – №1. – С. 18–39.

Амоша О.І. Інноваційний шлях розвитку України: проблеми та рішення / О.І. Амоша // Економіст. – 2005. – № 6. – С. 28–32.

База данных // Межгосударственный статистический комитет СНГ (Статкомитет СНГ) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.cisstat.org.

Бойко И. Технологические инновации и инновационная политика / И. Бойко // Вопросы Экономики. – 2003. – №2. – С. 141–144.

Войтко С.В. Вплив інвестицій на інноваційну активність підприємств України / С.В. Войтко, Н.С. Калусовська // Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в умовах трансформації економіки : зб. тез наук.-практ. конф. – Рівне: НУВГП, 2006. – С. 21–22.

Глазьев С.Ю. О стратегии экономического роста на пороге XXI века: Научный доклад / С.Ю. Глазьев. – М.: ЦЭМИ РАН, 1997. – 245 с.

Глазьев С.Ю. Теория долгосрочного технико-экономического развития / С.Ю. Глазьев. – М.: ВлаДар, 1993. – 356 с.

Глазьев С.Ю. Экономическая теорія технического развития / С.Ю. Глазьев. – М.: Экономика, 1990. – 545 с.

Добров Г.М. Прогнозирование науки и техники / Г.М. Добров. – М.: Наука, 1969. – 208 с.

Добров Г.М. Экспертные оценки при прогнозировании научно-технического прогресса / Г.М. Добров, Ю.В. Ершов, Е.И. Левин. – К.: Наукова думка, 1975. – 345 с.

Економіка знань: виклики глобалізації та Україна / [під заг. ред. А.С. Гальчинського, С.В. Льовочкіна, В.П. Семиноженка]. – К.: Знання України, 2004. – 262 c.

Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку / [за ред. В.М. Гейця]. – К., 2003. – 1008 с.

Забарна Е.М. Інноваційно-інвестиційний фактор економічного розвитку України: монографія / Е.М. Забарна. – Одеса: Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАНУ, 2006. – 300 с.

Згуровський М.З. Науково-технологічний розвиток України за умов світової глобалізації / М.З. Згуровський // Економіст. – 2005. – № 4. – С. 36–37.

Інвестиційно-інноваційна стратегія розвитку національної економіки : зб. наук. пр. / [за ред. А.І. Сухорукова]. – К.: Об'єднаний ін-т економіки, 2004. – 140 с.

Інноваційна стратегія українських реформ / [Гальчинський А.С., Геєць В.М., Кінах А. К., Семиноженко В.П.]. – К.: Знання України, 2002. – 336 с.

Кузнєцова А.Я. Фінансові механізми стимулювання інвестиційно-інноваційної діяльності / А.Я. Кузнєцова. – Львів: ЛБІ НБУ, 2004. – 280 с.

Кузык Б.Н. Россия – 2050. Стратегия инновационного прорыва / Б.Н. Кузык, Ю.В. Яковец. – М.: Экономика, 2004. – 632 с.

Маліцький Б.А. Перспективні напрями науково-технологічного та інноваційного розвитку України: Результати першого етапу прогнозно-аналітичного дослідження в рамках Державної програми прогнозування науково-технологічного та інноваційного розвитку на 2004-2006 роки / Б.А. Маліцький, О.С. Попович, В.П. Соловйов. – К.: Фенікс, 2006. – 208 с.

Мартино Дж. Технологическое прогнозирование / Дж. Мартино. – М.: Прогресс, 1977. – 590 с.

Науково-технічна та інноваційна діяльність Україні в контексті євроінтеграційних процесів : монографія / [Єгоров І.Ю., Жукович І.А., Рижкова Ю.О., Пугачова М.В.]. – К.: ІВЦ Держкомстату України, 2006. – 223 с.

Научно-технический потенциал: структура, динамика, эффективность / [Добров Г.М., Тонкаль В.Е., Савельев А.А. и др.]. – К.: Наук. думка, 1988. – 347 с.

Онишко С.В. Фінансове забезпечення інноваційної діяльності : навч. посіб. для студ. ВНЗ / С.В. Онишко [та ін.]. – К.: КНТ, 2008. – 255 с.

Проблеми та пріоритети формування інноваційної моделі розвитку економіки України / [за ред. Я. Жаліло]. – К.: НІСД, 2006. – 119 с.

Стратегія економічного і соціального розвитку України (2004-2015 роки) «Шляхом Європейської інтеграції» / [Гальчинський А.С., Геєць В.М. та ін.]. – К.: ІВЦ Держкомстату України, 2004. – 416 с.

Яковец Ю.В. Эпохальные инновации ХХІ века / Ю.В. Яковец. – М.: Экономика, 2004. – 444 с.

Янч Э. Прогнозирование научно-технического прогресса / Э. Янч. – М.: Прогресс, 1974. – 586 с.

R&D Magazine, 2012 Global R&D Funding Forecast. December, 2011. – 36 p. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://battelle.org/docs/default-document-library/2012_global_forecast.pdf?sfvrsn=2.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВІ