ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • В.А. Кармазін к.т.н., доцент, НТУУ «КПІ»,
  • Л.О. Чемерис студентка, НТУУ «КПІ»,

Ключові слова:

глобалізація, фінансова глобалізація, економічна безпека, економічна інтеграція, глобальні технології

Анотація

У статті розкривається структура, стан, основні тенденції та особливості розвитку фінансової глобалізації в економіці Україні. Висвітлюються теоретичні і актуальні практичні аспекти даної проблеми, враховуючи економічну кризу. У доповіді представлені статистичні дані, що розкривають тему роботи; запропоновано заходи покращення фінансової безпеки в Україні.

Посилання

Войнаренко М. Економічна конкурентоспроможність та інвестиційна привабливість України / Войнаренко М. // Економіст. – 2006. – №12. – с. 25-28;

Ільченко-Сюйва Л.В. Міжнародні фінансові організації: проблеми творення політики на наднаціональному рівні в умовах фінансово-економічної кризи / Ільченко-Сюйва Л.В., Бабій Л.В.// Львів. – 2009. – № 3

Козлітін В.Д. Основні напрями світових глобалізаційних процесів кінця ХХ – початку ХХІ ст., дискусії між глобалістами та антиглобалістами про їх наслідки / Козлітін В.Д. // Вісн. Харк. нац. пед. ун-ту ім. Г.Сковороди. – Харків : Майдан, 2004. – с. 26-30.

Національна безпека: український вимір: щокв. наук. зб. / Рада нац. безпеки і оборони України, Ін-т пробл. нац. безпеки; редкол.: Горбулін В.П. (голов. ред.) [та ін.]. – К., 2008. – Вип. 1-2 (20-21). – 160 с.

Сидоренко О. США, Швейцарія та Данія очолили рейтинг ВЕФ за індексом глобальної конкурентоспроможності / Сидоренко О. // Дзеркало тижня. – 2007. – № 42.

Шатило О.А. Джерела фінансового забезпечення інноваційної діяльності в Україні / Шатило О.А. // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць Одеського регіонального інституту державного управління. – 2009. – № 2 (38). – С. 116-119.

Шкваря Л.В. Мировая экономика / Шкваря Л.В. – М.: Эксмо, 2006. – 352 с.

Ярмиш Г. Від протистояння до співробітництва / Парадокси глобалізації крізь призму безпеки / Ярмиш Г. // Політика і час. – 2006. – № 11. – с. 17-21.

Дзеркало тижня [Електронний ресурс] – 2007. – № 42; Рейтинг глобалізації – 2007. – Режим доступу: http://www.washprofile.org/ru/node/7085.

Рейтинг глобалізації – 2007 [Електроний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.washprofile.org/ru/node/7085.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ