ВПЛИВ АТЕСТАЦІЇ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ

В.В. Красношапка, К.М. Гиленко

Анотація


Атестація персоналу – це визначення особистих та професійних якостей працівників на основі завдань розроблених критеріїв. Регулярне оцінювання персоналу дозволяє виявити рівень компетенції спеціалістів, правильно сформулювати цілі діяльності працівників і розробити адекватну систему мотивації. Однак на практиці атестація часто зводиться до формальної процедури, що робить її абсолютно неефективною. Основна причина такого стану відсутність тривалої та кропіткої роботи до проведення атестаційної процедури.

 


Ключові слова


атестація; персонал; технологія оцінки; етапи атестації; кадрова служба; компетенції

Повний текст:

PDF

Посилання


Десслер Г. Управление персоналом / Десслер Г. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2004.

Дмитренко Г.А. Стратегический менеджмент : науч.пособ. / Дмитренко Г.А. – К. : ГЗМН, 2002.

Дорошенко Е.А. Оценка профессиональных, деловых, личных качеств персонала: Метод. рекомендации по аттестации руководителей и специалистов / Дорошенко Е.А. – К. : МАУП, 1996.

Кибанов А. Я. Управление персоналом организаций : Практикум / Кибанов А. Я. – М.: ИНФРА-М, 1999.

Колот А. М. Мотивація, стимулювання і оцінка персоналу : навч. посіб. / Колот А.М. – К.: Вид-во КНЕУ, 1998.

Малиновский П. Методы оценки персонала / Малиновский П. – М., 2003.

Стадник А. Оценка персонала / Стадник А. – М.: ООО «Бегин групп», 2005.

Управление персоналом предприятия / под ред. А.А. Крылова, Ю.В. Прушинского. – М.: ЮНИТИ ; Единство, 2002.

Справочник по управлению персоналом // Ежемесячный специализированный журнал российской HR-практики [Електроний ресурс]. – Режим доступу: http://sup.kadrovik.ru/.

Управление персоналом / Под ред. Базарова Т.Ю., Еремена Б.Л. // Электронная библиотека. [Електроний ресурс]. – Режим доступу: http://www.aup.ru/books/.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.