ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧИХ ПОТУЖНОСТЕЙ ПІДПРИЄМСТВ

Автор(и)

Ключові слова:

ефективність виробництва, основні фонди, виробничі потужності, обсяги виробництва, продуктивна робота, екстенсивне завантаження, інтенсивне навантаження, інтенсифікація технологій

Анотація

Забезпечення певних темпів розвитку і підвищення ефективності виробництва можливе за умови інтенсифікації відтворення та кращого використання діючих основних фондів і виробничих потужностей підприємств. Зараз саме такі шляхи можуть дати підприємствам додаткові важелі в підвищенні конкуренто-спроможності їхньої продукції. Предметом дослідження статті є підвищення рівня ефективного використання основних фондів і виробничих потужностей підприємства.

 

Посилання

Бойчик І.М. Економіка підприємства : навч. посібник / І. М. Бойчик. - К. : Атіка, 2002. – 479 с. – ISBN 966-8074-29-7.

Горобинская М.В. Диффузия технологических нововведений – форма обновления активной части основных фондов предприятий / Горобинская М.В. // Вісник ХДЕУ. – 2001. –

№ 4 (20).

Круш П.В. Економіка підприємства : навч. посібник / [П.В. Круш, В.І. Подвігіна, Б.М. Сердюк та ін.] за заг. ред. П.В. Круша, В.І. Подвігіної, Б.М. Сердюка. – [2-ге вид., стереотип.]. К.: Ельга – Н, КНТ, 2009. – 780с. – ISBN 978-966-373-503-0.

Стратегії економічного розвитку в умовах глобалізації : моногр. / [Д. Г. Лук’яненко, О.Г. Білорус, Б. В. Губський та ін.] ; за ред. Д. Г. Лук’яненка. – К. : Либідь, 2000. – 582 с.

Економіка підприємства [Текст] : навчальний посібник / А. В. Шегда, Т. М. Литвиненко, М. П. Нахаба та ін. ; За ред. А.В. Шегди ; М-во освіти і науки України. – Київ : Знання, 2005. – 431 с. ; 20 см. – ISBN 966-346-034-2

Економіка підприємства [Електронний ресурс] : пiдручник / За заг. ред. д-pa екон. наук, проф. С. Ф. Покропивноrо. – К. : КНЕУ, 2000. – 328 с. – ISBN 966-574-156-Х

Аналіз ефективності використання фінансових ресурсів (виробничі фонди та ефективність). [Електронний ресурс]. – Режим досупу: http://www.slv.com.ua/darom/finans/001.html.

http://www.niss.gov.ua/book/StrPryor/11_2009/30.pdf.

Особливості функціонування деревообробного виробництва. [Електронний ресурс]. – Режим досупу: http://derevo.info/content/detail/154.

http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vntu/2008_17_1/77.pdf.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-01-21

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ