Напрями підвищення прибутковості енергорозподільчих підприємств в Україні

Оксана Петрівна Кавтиш, Вероніка Олегівна Шишкіна

Анотація


У статті охарактеризовано роль енергорозподільчих підприємств в структурі енергоринку національного господарства, ідентифіковано умови їх функціонування та на цій основі визначено необхідність обґрунтування напрямів підвищення їх прибутковості. Виділено групи екзогенних та ендогенних факторів прямої і опосередкованої дії, які впливають на прибутковість енергорозподільчих підприємств. Виявлено, що серед зовнішніх факторів ключову роль відіграють державне регулювання, стан конкуренції, нормативно-правове забезпечення. Особливу роль у їх характеристиці відведено аналізу тарифів на електроенергію для споживачів, напрями діяльності підприємств в умовах нововведень на ринку електроенергії та їхнім наслідкам. Серед внутрішніх факторів основну увагу приділено стилю керівництва, методам прийняття управлінських рішень, організації виробництва, управлінню персоналу, зокрема у частині мотивації праці. Обґрунтовано, що на сьогоднішній день  переважна більшість з означених факторів носить деструктивний характер. На основі здійсненого аналізу надано практичні рекомендації щодо підвищення прибутковості енергорозподільчих підприємств. Серед ключових напрямів ідентифіковано виробничий, організаційно-управлінський, комерційний або ринковий. Запропоновано відповідні резерви зростання прибутковості в межах кожного напрямку.


Ключові слова


прибутковість; енергорозподільчі підприємства; енергетична галузь; енергоринок; фактори впливу.

Повний текст:

PDF

Посилання


Закон України «Про електроенергетику»: за станом на 13.04.2017 / Верховна Рада України. Офіц. вид. Київ : Парлам. вид-во, 2017.

Закон України «Про ринок електричної енергії»: за станом на 13.04.2017/ Верховна Рада України. Офіц. вид. Київ : Парлам. вид-во, 2017.

Гайбура Ю.А., Загнітко Л.А. (2014) «Прибутковість підприємства: поняття, фактори, резерви», Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету, 150 (4), С. 99 –104.

Ігнатенко О.О., Грушева А.А. (2010) «Вплив мотивації праці управлінського персоналу на ефективність діяльності підприємства», Вісник НУ ДПС України, 420 (2), С. 368 – 372.

Левицька І. О. (2015) Управлінський облік і аудит витрат на постачання та передачу електричної енергії енергопостачальних компаній України, Тернопіль: 229 с.

Попадинець І. Р. (2014) «Дослідження мотивації управлінської праці на нафтогазових підприємствах», Вісник Хмельницького національного університету, 216 (4), С.159–161.

Савіцький А.В. (2017) «Сутісно-змістовне трактування поняття «прибутковість підприємства» та специфіка управлінських рішень щодо її підвищення», Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії, 121(1-2), С. 21-25.

Федишин Б.П. (2003) Економіка енергетики. Навчальний посібник для студентів енергетичних спеціальностей вищих навчальних закладів, Тернопіль: 182 с.

Шаманська О. І., Коржевіна О. Г. (2012) «Удосконалення мотиваційного середовища підприємства як фактору ефективного управління ресурсним потенціалом», Електронне наукове фахове видання "Ефективна економіка" [Електронний ресурс]. URL : http://www.economy.nayka.com.ua /?op=1&z=1447

Перспективи застосування дохідного підходу до оцінки українських енергопостачальних компаній [Електронний ресурс]. URL : http://www.saleprice.com.ua/ua/ publications/income_approach_energy.html

Структури тарифів на електроенергію для населення [Електронний ресурс]. URL : http://www.nerc.gov.ua/?id=15338

Динаміка середньомісячної заробітної плати за видами економічної діяльності промисловості у 2010-2017 роках [Електронний ресурс]. URL : http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2014/gdn/prc_rik/prc_rik_u/ dszpPD_u.html

Список енергопостачальних підприємств України [Електронний ресурс]. URL : https://uk.wikipedia.org/wiki/Список_енергопоста чальних_підприємств_України

Наявність і стан основних засобів за видами економічної діяльності за 2016 рік [Електронний ресурс]. URL : http://www.ukrstat.gov.ua/ operativ/operativ2011/ibd/nsoz/arh_nsoz_u.html

Корпоративна інформація товариства [Електронний ресурс]. URL : http://www.koe.vsei.ua/koe/index.php?page=3

МІМ-Київ захищено першу в Україні дисертацію на здобуття ступеню DBA [Електронний ресурс]. URL : https://mim.kiev.ua/en/news/article/u-mim-kiiv-zahischeno-pershu-v-ukraini-diserta ciju-na-zdobuttja-stupenju-dba-doctor-of-business-administration


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2018 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.