ОЦІНКА ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ МЕБЛЕВОЇ ГАЛУЗІ

Автор(и)

  • А. В. Гречко канд. економ. наук, доцент КПІ ім. Ігоря Сікорського,
  • Андрій Миколайович Ждановський

Ключові слова:

виробничий потенціал, оцінка, ефективність, підприємство.

Анотація

Стаття присвячена дослідженню підходів до оцінки виробничого потенціалу підприємства. Автором досліджено ряд підходів до визначення економічної категорії виробничого потенціалу, розглянуто поняття виробничого потенціалу. досліджені  Підходи до оцінки виробничого потенціалу підприємства. В результаті проведеного аналізу підходів до оцінки виробничого потенціалу виявлено найбільш раціональну суть якої полягає в інтегральній оцінці складових виробничого потенціалу, які найбільш повно відображають виробничий  потенціал підприємств меблевої галузі. Також, в роботі проведена оцінка складових виробничого потенціалу підприємства, здійснений розрахунок відносних показників виробничого потенціалу ТОВ «ТЕМА», проведений розрахунок узагальнених показників рівня виробничого потенціалу ТОВ «ТЕМА» з метою підвищення ефективності його господарської діяльності. Здійснена інтегральна оцінка виробничого потенціалу підприємства.

Посилання

Andrichuk V. H. (2016) Otsiniuvannia efektyvnosti vykorystannia resursiv vyrobnychoho potentsialu na osnovi metodu VRIO- analizu, Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini. 11, pp. 19-25.

Babii P. (2016) Alhorytmy upravlinnia, otsinka ta modeliuvannia intelektualnoho potentsialu v systemi vyrobnycho-hospodarskoi diialnosti sotsialno-ekonomichnykh subiektiv, Rehionalni aspekty rozvytku produktyvnykh syl Ukrainy, 21. pp.109-113.

Honcharenko O. H. (2015) Zabezpechenist materialno–tekhnichnym potentsialom vyrobnychoho kompleksu DKVS Ukrainy ta yoho vplyv na ekonomichnu efektyvnist, Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini, 3, pp. 139-143.

Zhuk Ye. O. (2016) Upravlinnia vyrobnychym potentsialom pidpryiemstva, Naukovyi visnyk Poltavskoho universytetu ekonomiky i torhivli. Seriia : Ekonomichni nauky, 5. pp.101-106.

Ilchuk V. (2016) Klasteryzatsiia u formuvanni vyrobnychoho potentsialu pidpryiemstv realnoho sektoru ekonomiky, Problemy i perspektyvy ekonomiky ta upravlinnia, 4. pp. 7-15.

Nekrasova L. A. (2015) Stratehichni pidkhody do formuvannia suchasnoho vyrobnycho-tekhnolohichnoho potentsialu hazovoi promyslovosti, Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia : Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo, 5, pp.122-125.

Petrovych Y. M. (2015) Osnovni chynnyky pidvyshchennia konkurentospromozhnosti vyrobnychoho potentsialu promyslovykh pidpryiemstv, Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Menedzhment ta pidpryiemnytstvo v Ukraini: etapy stanovlennia i problemy rozvytku, 835, pp. 193-197.

Rzaieva T. H. (2017) Vyrobnychyi potentsial pidpryiemstva ta analitychne obgruntuvannia napriamiv yoho doslidzhennia, Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Ekonomichni nauky, 4, pp. 226-231.

Tarasiuk H. M. (2016) Diahnostyka vyrobnychoho potentsialu vitchyznianykh khlibopekarskykh pidpryiemstv ta vyznachennia podalshykh napriamkiv yikh rozvytku, Problemy i perspektyvy rozvytku pidpryiemnytstva, 2(2), pp. 89-94.

Cherevko V. D. (2017) Typolohiia ta implementatsiia metodychnykh pidkhodiv do otsinky vyrobnychoho potentsialu ahrarnykh pidpryiemstv, Aktualni problemy innovatsiinoi ekonomiky, 1, pp. 28-33.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-06-28

Номер

Розділ

ЕКОНОМІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ