ОЦІНКА ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ МЕБЛЕВОЇ ГАЛУЗІ

А. В. Гречко, Андрій Миколайович Ждановський

Анотація


Стаття присвячена дослідженню підходів до оцінки виробничого потенціалу підприємства. Автором досліджено ряд підходів до визначення економічної категорії виробничого потенціалу, розглянуто поняття виробничого потенціалу. досліджені  Підходи до оцінки виробничого потенціалу підприємства. В результаті проведеного аналізу підходів до оцінки виробничого потенціалу виявлено найбільш раціональну суть якої полягає в інтегральній оцінці складових виробничого потенціалу, які найбільш повно відображають виробничий  потенціал підприємств меблевої галузі. Також, в роботі проведена оцінка складових виробничого потенціалу підприємства, здійснений розрахунок відносних показників виробничого потенціалу ТОВ «ТЕМА», проведений розрахунок узагальнених показників рівня виробничого потенціалу ТОВ «ТЕМА» з метою підвищення ефективності його господарської діяльності. Здійснена інтегральна оцінка виробничого потенціалу підприємства.


Ключові слова


виробничий потенціал; оцінка; ефективність; підприємство.

Повний текст:

PDF

Посилання


Andrichuk V. H. (2016) Otsiniuvannia efektyvnosti vykorystannia resursiv vyrobnychoho potentsialu na osnovi metodu VRIO- analizu, Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini. 11, pp. 19-25.

Babii P. (2016) Alhorytmy upravlinnia, otsinka ta modeliuvannia intelektualnoho potentsialu v systemi vyrobnycho-hospodarskoi diialnosti sotsialno-ekonomichnykh subiektiv, Rehionalni aspekty rozvytku produktyvnykh syl Ukrainy, 21. pp.109-113.

Honcharenko O. H. (2015) Zabezpechenist materialno–tekhnichnym potentsialom vyrobnychoho kompleksu DKVS Ukrainy ta yoho vplyv na ekonomichnu efektyvnist, Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini, 3, pp. 139-143.

Zhuk Ye. O. (2016) Upravlinnia vyrobnychym potentsialom pidpryiemstva, Naukovyi visnyk Poltavskoho universytetu ekonomiky i torhivli. Seriia : Ekonomichni nauky, 5. pp.101-106.

Ilchuk V. (2016) Klasteryzatsiia u formuvanni vyrobnychoho potentsialu pidpryiemstv realnoho sektoru ekonomiky, Problemy i perspektyvy ekonomiky ta upravlinnia, 4. pp. 7-15.

Nekrasova L. A. (2015) Stratehichni pidkhody do formuvannia suchasnoho vyrobnycho-tekhnolohichnoho potentsialu hazovoi promyslovosti, Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia : Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo, 5, pp.122-125.

Petrovych Y. M. (2015) Osnovni chynnyky pidvyshchennia konkurentospromozhnosti vyrobnychoho potentsialu promyslovykh pidpryiemstv, Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Menedzhment ta pidpryiemnytstvo v Ukraini: etapy stanovlennia i problemy rozvytku, 835, pp. 193-197.

Rzaieva T. H. (2017) Vyrobnychyi potentsial pidpryiemstva ta analitychne obgruntuvannia napriamiv yoho doslidzhennia, Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Ekonomichni nauky, 4, pp. 226-231.

Tarasiuk H. M. (2016) Diahnostyka vyrobnychoho potentsialu vitchyznianykh khlibopekarskykh pidpryiemstv ta vyznachennia podalshykh napriamkiv yikh rozvytku, Problemy i perspektyvy rozvytku pidpryiemnytstva, 2(2), pp. 89-94.

Cherevko V. D. (2017) Typolohiia ta implementatsiia metodychnykh pidkhodiv do otsinky vyrobnychoho potentsialu ahrarnykh pidpryiemstv, Aktualni problemy innovatsiinoi ekonomiky, 1, pp. 28-33.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Андрічук В. Г. Оцінювання ефективності використання ресурсів виробничого потенціалу на основі методу VRIO- аналізу[Електронний ресурс] / В. Г. Андрічук, Ю. Ю. Колесниченко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2016. – № 11. – С. 19-25. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2016_11_6
  2. Бабій П. Алгоритми управління, оцінка та моделювання інтелектуального потенціалу в системі виробничо-господарської діяльності соціально-економічних суб’єктів [Електронний ресурс] / П. Бабій // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2016. – Вип. 21. – С. 109-113. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rarpsu_2016_21_21
  3. Гончаренко О. Г. Забезпеченість матеріально–технічним потенціалом виробничого комплексу ДКВС України та його вплив на економічну ефективність / О. Г. Гончаренко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2015. – № 3. – С. 139-143.
  4. Жук Є. О. Управління виробничим потенціалом підприємства [Електронний ресурс] / Є. О. Жук // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія : Економічні науки. – 2016. – № 5. – С. 101-106. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvpusk_2016_5_16
  5. Ільчук В. Кластеризація у формуванні виробничого потенціалу підприємств реального сектору економіки [Електронний ресурс] / В. Ільчук, І. Хоменко // Проблеми і перспективи економіки та управління. – 2016. – № 4. – С. 7-15. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ppeu_2016_4_3
  6. Некрасова Л. А. Стратегічні підходи до формування сучасного виробничо-технологічного потенціалу газової промисловості України [Електронний ресурс] / Л. А. Некрасова, А. В. Хрістова // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – 2015. – Вип. 5. – С. 122-125. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2015_5_28
  7. Петрович Й. М. Основні чинники підвищення конкурентоспроможності виробничого потенціалу промислових підприємств[Електронний ресурс] / Й. М. Петрович // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2015. – № 835. – С. 193-197. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPM_2015_835_28
  8. Рзаєва Т. Г. Виробничий потенціал підприємства та аналітичне обґрунтування напрямів його дослідження / Т. Г. Рзаєва, Р. В. Римарчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2017. – № 4. – С. 226-231.
  9. Тарасюк Г. М. Діагностика виробничого потенціалу вітчизняних хлібопекарських підприємств та визначення подальших напрямків їх розвитку [Електронний ресурс] / Г.М. Тарасюк, А.А. Корнійчук // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва. – 2016. – № 2(2). – С. 89-94. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/piprp_2016_2(2)__18
  10. Черевко В. Д. Типологія та імплементація методичних підходів до оцінки виробничого потенціалу аграрних підприємств[Електронний ресурс] / В. Д. Черевко, О. В. Накісько, С. В. Руденко // Актуальні проблеми інноваційної економіки. – 2017. – № 1. – С. 28-33. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apie_2017_1_7
Copyright (c) 2018 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.