СУТНІСТЬ ТА РОЛЬ ТЕХНІЧНОГО ПЕРЕОСНАЩЕННЯ НА ВИРОБНИЧОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

Ірина Віталіївна Макалюк, Володимир Анатолійович Кабанець

Анотація


У статті визначено сутність та роль технічного переоснащення підприємства, розглянуто вплив технічного переоснащення на виробничий процес і діяльність підприємства. Проаналізовано основні теоретико-методичні підходи щодо процесу технічного переоснащення виробничого підприємства, а саме процесний, системний, оптимальний, наслідувальний, спрощений, терміновий, консервативний, дешевий та функціональний. Визначено найбільш дієвий підхід до технічного переоснащення та обумовлено особливість переоснащення як спеціалізованого процесу на кожному підприємстві. Обґрунтовано необхідність в перевірці ефективності системного процесу технічного переоснащення виробництва. Охарактеризовано специфіку проектів з технічного переоснащення з точки зору: виникнення операційних та фінансових ризиків; існування значного часового лагу між здійсненням процесу переоснащення та отриманням економічного ефекту; необхідності врахування соціального ефекту як однієї з характеристик відповідності результатів господарювання громадським інтересам; орієнтації на високу якість експертизи проектів при розгляді альтернатив. Обгрунтовано важливість технічного переоснащення у формуванні внутрішніх соціальних інвестицій за рахунок особистісного та професійного розвитку персоналу.


Ключові слова


технічне переоснащення; виробниче підприємство; конкурентоспроможність; технічний розвиток; інновації.

Повний текст:

PDF

Посилання


Гончаров, В. В. 1992. Адаптация промышленных предприятий к научно-техническим новшествам. Киев: Техника.

Задорожний, З. В. 2017. Економічна сутність інвестицій в умовах ринкової економіки. Вісник Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Економіка, № 7, С. 99–105.

Ковалев, А.И. 2010. Управление реструктуризацией предприятия. Киев: АВРИО.

Ларіна, К. В. 2016. Управління технічним переозброєнням підприємства на основі концепції маркетингу. Кандидат наук. НАН України.

Ляшенко, О. 2017. Методика техніко-економічного обґрунтування інвестиційних проектів реконструкції і технічного переоснащення та її вдосконалення. Банківська справа, № 2, С. 52–60.

Мелкумов, Я. С. 2000. Организация и финансирование инвестиций. Москва: ИНФРА.

Мустафина, А. А. 2012. Техническое перевооружение и адаптация компании в современных экономических условиях. Научное издание «Ученые записки», вып. 17. – Казань: Изд-во КГФЭИ, 2012. – С. 315-319.

Перерва, П. Г., Гладенко, I. В. 2010. Монiторинг iнновацiйної дiяльностi: iнтерпретацiя результатів. Маркетинг i менеджмент iнновацiй, № 2, С. 108–116.

Перерва, П. Г., Коциски, Д., Сакай, Д., Верешня Шомоши, М. 2012. Трансфер технологій. Харків: Апостроф.

Перерва, П. Г., Мехович, С. А., Погорєлов, М. I. 2008. Економiка та органiзацiя iнновацiйної дiяльностi. Харкiв: НТУ «ХПI».

Петрович, Й.М., Кіт, А. Ф., Кулішов, В. В. 2004. Оновлення техніко–технологічної бази шляхом проведення технічного переоснащення й реконструкції підприємства. Львів: Магнолія плюс.

Самочкин, В. В. 2000. Гибкое развитие предприятия: Анализ и планирование. Москва: Дело.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Гончаров, В. В. Адаптация промышленных предприятий к научно-техническим новшествам [Текст] / под. ред. В. В. Гончарова. – Киев: Техника, 1992. – 132 с.
 2. Задорожний З. В. Економічна сутність інвестицій в умовах ринкової економіки / З. В. Задорожний // Вісник Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Економіка. – 2017 – № 7. – С. 99–105.
 3. Ковалев А.И. Управление реструктуризацией предприятия / Ковалев А.И. – К.: АВРИО, 2010. – 367 с.
 4. Ларіна, К. В. Управління технічним переозброєнням підприємства на основі концепції маркетингу [Текст]: автореф.дис. … канд. екон. наук: 08.00.04 / К. В. Ларіна; НАН України. – Х., 2016. – 24 с.
 5. Ляшенко О. Методика техніко-економічного обґрунтування інвестиційних проектів реконструкції і технічного переоснащення та її вдосконалення / О. Ляшенко // Банківська справа. – 2017 – № 2. – С. 52–60
 6. Мелкумов, Я. С. Организация и финансирование инвестиций [Текст]: учеб. пос. / Я. С. Мелкумов. – М.: ИНФРА,
 7. Мустафина А.А. Техническое перевооружение и адаптация компании в современных экономических условиях / А.А. Мустафина // Научное издание «Ученые записки», вып. 17. – Казань: Изд-во КГФЭИ, 2012. – С. 315-319.
 8. Перерва, П. Г. Економiка та органiзацiя iнновацiйної дiяльностi [Текст]: пiдрyч. / П. Г. Перерва; за ред. П. Г. Перерви, С. А. Меховича, М. I. Погорєлова. – Харкiв: НТУ «ХПI», 2008. – 1080 с.
 9. Перерва, П. Г. Монiторинг iнновацiйної дiяльностi: iнтерпретацiя результатів [Текст] / П. Г. Перерва, I. В. Гладенко // Маркетинг i менеджмент iнновацiй. – 2010. – № 2. – С. 108–116.
 10. Перерва, П. Г. Трансфер технологій [Текст] : монографiя / П. Г. Перерва, Д. Коциски, Д. Сакай, М. ВерешнеШомоши. – Х.: Апостроф, 2012. – 668 с.
 11. Петрович Й.М. «Оновлення техніко–технологічної бази шляхом проведення технічного переоснащення й реконструкції підприємства» [Електронний ресурс] / Й.М. Петрович, А.Ф. Кіт, В.В. Кулішов. – Режим доступу :http://poglyad.com/students/item/15599/.
 12. Самочкин, В. В. Гибкое развитие предприятия: Анализ и планирование [Текст] / В. В. Самочкин. – М. : Дело, 2000. – 376 с.
Copyright (c) 2018 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.