СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРА ВИТРАТ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

П.В. Круш, Сергій Ігорович Пашков

Анотація


У статті розкрито економічний та бухгалтерський підхід до економічної сутності витрат. Розглянуто різні трактування категорії «витрати», розроблені вітчизняними та закордонними вченими.  Встановлено основні принципи, на яких повинен ґрунтуватися процес структурування витрат підприємств. Виокремлено основні складові частини механізму структурування витрат промислових підприємств. Розглянуто теоретичні основи висновків аудиту в умовах невизначеності. Вирішене питання фінансових показників компаній у ринкових умовах. Запропоновано покращення щодо розробки методів процедур верифікації на основі покращення подання результатів аудиту фінансової звітності на основі об'єктивних факторів. Перевірено доцільність аудиторських звітів та фінансових показників компанії та пропозиції щодо розробки їх техніки. Сформулювано функціональні рівняння та умови, яких слід дотримуватися.

Ключові слова


витрати; структура; структурування витрат; принципи; механізм структурування; промислові підприємства

Повний текст:

PDF

Посилання


Енциклопедія бізнесмена, економіста, менеджера, за ред. Р. Дяківа. К.: Міжнародна економічна фундація, 2002.

Соколов Я. В., 1985. История развития бухгалтерского учета. М.: Финансы и статистика.

Сорока С., 2014. Сутність витрат: історичний аспект. Економічний аналіз. Вип. 6.

Бухгалтерський облік: історичний аспект. Результати дисертаційних досліджень Житомирської наукової бухгалтерської школи: монографія. Житомир: ЖДТУ, 2006.

Юхименко П.І., 2002. Історія економічних учень: навч. посібник. К.: Знання-Прес.

Фандель Г., 2000. Теорія виробництва і витрат / пер. з нім. під керівництвом і наук. ред. М. Г. Грещака. К.: Таксон.

Грещак М.Г., Коцюба О.С., 2006. Управління витратами: навч. метод. посіб. для самост. вивч.дисц. Вид. 2-ге,без змін. К.: КНЕУ.

Бутинець Ф.Ф., 2009. Бухгалтерський фінансовий облік підручник для студентів спеціальності «Облік і аудит» вищих навчальних закладів. 8-ме вид., доп. і перероб. Житомир:ПП «Рута».

Скрипник М.І., 2009. Сутність витрат як економічної категорії. Теоретичні та прикладні питання економіки. № 18.

Курило О.Б., 2013. Сутність, принципи та механізм структурування витрат промислових підприємств. Вісник НУ «Львівська політехніка». Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. № 767.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Енциклопедія бізнесмена, економіста, менеджера / за ред. Р. Дяківа. – К.: Міжнародна економічна фундація, 2002. – 706 с. 2. Соколов Я. В. История развития бухгалтерского учета /Я. В. Соколов. – М.: Финансы и статистика, 1985. – 367 с. 3. Сорока С. Сутність витрат: історичний аспект / С. Сорока //Економічний аналіз. – 2014. – Вип. 6. – С. 152–154. 4. Бухгалтерський облік: історичний аспект. Результати дисертаційних досліджень Житомирської наукової бухгалтерської школи: монографія. – Житомир: ЖДТУ, 2006. – 620 с. 5. Юхименко П.І. Історія економічних учень: навч. посібник / П.І. Юхименко, П. М. Леоненко. – К.: Знання-Прес, 2002. – 514 с. 6. Фандель Г. Теорія виробництва і витрат / пер. з нім. під керівництвом і наук. ред. М. Г. Грещака. – К.: Таксон, 2000. – 520 с. 7. Грещак М.Г., Коцюба О.С. Управління витратами: навч. метод. посіб. для самост. вивч.дисц. / М.Г. Грещак, О.С. Коцюба. - Вид. 2-ге,без змін. - К.: КНЕУ, 2006. - 132 с. 8. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік підручник для студентів спеціальності «Облік і аудит» вищих навчальних закладів / Ф.Ф. Бутинець [та ін.]; під заг. ред. Ф.Ф. Бутинця. - 8-ме вид., доп. і перероб. - Житомир:ПП "Рута", 2009. - 912 с. 9. Скрипник М.І. Сутність витрат як економічної категорії. /М.І Скрипник Теоретичні та прикладні питання економіки. - 2009. - № 18. - С. 160-167. 10. Курило О.Б. Сутність, принципи та механізм структурування витрат промислових підприємств / О.Б. Курило // Вісник НУ «Львівська політехніка». Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. - 2013. - № 767. - С. 39-44.
Copyright (c) 2018 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.