СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРА ВИТРАТ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

Ключові слова:

витрати, структура, структурування витрат, принципи, механізм структурування, промислові підприємства

Анотація

У статті розкрито економічний та бухгалтерський підхід до економічної сутності витрат. Розглянуто різні трактування категорії «витрати», розроблені вітчизняними та закордонними вченими.  Встановлено основні принципи, на яких повинен ґрунтуватися процес структурування витрат підприємств. Виокремлено основні складові частини механізму структурування витрат промислових підприємств. Розглянуто теоретичні основи висновків аудиту в умовах невизначеності. Вирішене питання фінансових показників компаній у ринкових умовах. Запропоновано покращення щодо розробки методів процедур верифікації на основі покращення подання результатів аудиту фінансової звітності на основі об'єктивних факторів. Перевірено доцільність аудиторських звітів та фінансових показників компанії та пропозиції щодо розробки їх техніки. Сформулювано функціональні рівняння та умови, яких слід дотримуватися.

Посилання

Енциклопедія бізнесмена, економіста, менеджера, за ред. Р. Дяківа. К.: Міжнародна економічна фундація, 2002.

Соколов Я. В., 1985. История развития бухгалтерского учета. М.: Финансы и статистика.

Сорока С., 2014. Сутність витрат: історичний аспект. Економічний аналіз. Вип. 6.

Бухгалтерський облік: історичний аспект. Результати дисертаційних досліджень Житомирської наукової бухгалтерської школи: монографія. Житомир: ЖДТУ, 2006.

Юхименко П.І., 2002. Історія економічних учень: навч. посібник. К.: Знання-Прес.

Фандель Г., 2000. Теорія виробництва і витрат / пер. з нім. під керівництвом і наук. ред. М. Г. Грещака. К.: Таксон.

Грещак М.Г., Коцюба О.С., 2006. Управління витратами: навч. метод. посіб. для самост. вивч.дисц. Вид. 2-ге,без змін. К.: КНЕУ.

Бутинець Ф.Ф., 2009. Бухгалтерський фінансовий облік підручник для студентів спеціальності «Облік і аудит» вищих навчальних закладів. 8-ме вид., доп. і перероб. Житомир:ПП «Рута».

Скрипник М.І., 2009. Сутність витрат як економічної категорії. Теоретичні та прикладні питання економіки. № 18.

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%20%D0%9E$">Курило О.Б., 2013. Сутність, принципи та механізм структурування витрат промислових підприємств. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9629409:%D0%90:%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6.%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80.">Вісник НУ «Львівська політехніка». Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. № 767.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-06-28

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ