№ 15 (2014)

У збірнику опубліковані результати наукових досліджень з актуальних проблем сучасної економіки, аналізу перспектив розвитку підприємництва та запропоновані методики та шляхи розв’язання практичних питань.

Для викладачів вищих навчальних закладів, наукових працівників, аспірантів, студентів технічних та гуманітарних спеціальностей.

Редакційна колегія вважає за доцільне повідомити, що не всі положення та висновки окремих авторів є безперечними. Разом з тим, вважаємо можливим їх публікацію з метою обговорення.

Редакційна колегія

Голова редколегії, головний редактор: Круш П.В.

Співголови: Гавриш О.А., Дергачова В.В., Солнцев С.А.,  Яловий Г.К.

Члени редколегії: Ангелов К.П., Войтко С.В., Крейдич І.А., Малий І.Й., Маляренко А.Д., Мартиненко В.П., Марченко В.М., Стеченко Д.М., Шегда А.В., Шульгіна Л.М., Довгань Л.Є., Зозульов О.В., Мітенков М.В., Темічев А.М., Тульчинська С.О.

Відповідальний секретар: Тюленєва Ю.В.

Укладачі: Антошко Т.Р., Погребняк А.Ю.Зміст

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Фактори та показники тіньової економіки як економічної категорії PDF
Т.Р. Антошко, O.O. Личак 6-13
ЄС В РУСЛІ СУЧАСНИХ СВІТОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ ВИКОРИСТАННЯ ЯДЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ PDF
В.Г. Бурлака 13-19
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ КРАЇНИ PDF
В.В. Венгер, О.А. Дячук, Р.З. Подолець 19-26
ЕНЕРГЕТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В УСТАНОВАХ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ PDF
А.П. Заборовец, М.О. Журина 26-32
ЕВОЛЮЦІЯ ТЕОРІЇ КОНКУРЕНЦІЇ PDF
С.О. Кириченко 32-41
СИСТЕМА ВПЛИВІВ НА ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ PDF
О.О. Кожемяченко 41-46
ВІДХОДИ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ ЇХ УТИЛІЗАЦІЇ PDF
І.П. Петровська, А.С. Безугла 46-52
ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕГЕНЕРАЦІЇ ОРГАНІЧНИХ РОЗЧИННИКІВ PDF
О.А. Підлісна, О.В. Міляр 52-57
ФАКТОРИ ТА ПОКАЗНИКИ РІВНЯ ЖИТТЯ ЯК ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ PDF
С.О. Тульчинська, М.О. Білан 57-63
СТАН НАФТОВОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ PDF
І.А. Шеховцова, С.Б. Костя 63-68

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВІ

МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРИБУТКУ PDF
Н.В. Береза, О.В. Кривда 69-73
ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СТАРОПРОМИСЛОВИХ РЕГІОНІВ PDF
Е.Н. Бойко 73-81
СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ PDF
О.А. Гавриш, Н.П. Круш 81-87
УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Б.В. Дергалюк, А.С. Ночовна 87-92
ПОНЯТТЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРОБЛЕМИ ЇЇ АКТИВІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ PDF
О.С. Кириченко, В.Ю. Степанюк 92-96
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ФІНАНСОВИХ ІННОВАЦІЙ PDF
Л.П. Овчарова, В.П. Бодеко 96-106
ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ PDF
Н.А. Шевчук 106-111

ФІНАНСИ ТА ГРОШОВО-КРЕДИТНІ ВІДНОСИНИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВІ

ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА СУКУПНИЙ ДОХІД ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОБЛІКУ PDF
О.В. Клименко 112-119
Зворотний лізинг як спосіб залучення обігових коштів на підприємстві PDF
В.В. Красношапка, Д.О. Конопчук 119-124
ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
П.В. Круш, О.М. Тихомиров 124-130
Модель кредитної експансії PDF
В.К. Олефір 130-135

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

Стратeгiї розвитку та їх вплив на потенціал підприємства PDF
Н.Я. Бойчук, Л.М. Кукавська 136-141
Роль нематеріальної мотивації у підвищенні продуктивності праці персоналу PDF
О.П. Кавтиш, О.В. Максимішина 141-147
Напрямки активізації комунікативної політики підприємства PDF
В.М. Марченко, А.О. Єфімович 147-151
Економічна сутність фінансової стійкості підприємства PDF
В.М. Марченко, А.О. Хименко 151-157
ПОДОЛАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ ШЛЯХОМ ПРИВАТНОГО БІЗНЕСУ PDF
І.П. Петровська, Д.В. Буханевич 157-164
Теоретичні підходи до визначення місця бенчмаркінгу в процесі стратегічного аналізу конкурентного середовища PDF
А.Ю. Погребняк, І.М. Матвієнко 164-172
КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА ПІДПРИЄМСТВА ТА ЇЇ СТАН НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ PDF
А.П. Сіренко, Р.А. Якименко 172-179
УДОСКОНАЛЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ PDF
І.О. Холтобіна, Л.Г. Смоляр 179-185
Економічна доцільність впровадження екологічної стандартизації на підприємствах України PDF
Н.А. Шевчук, В.С. Ільяш 185-189
Ризики господарської діяльності підприємства, їх класифікація та мінімізація PDF
К.В. Шелехов, Д.М. Данилюк 189-193

АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Пoказники фiнансoвoї стiйкoстi в системi стратегiчнoгo управлiння пiдприємствoм PDF
А.В. Гречкo, O.Ю. Кoндратьєва 194-200
СИТУАЦІЙНИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ КОРПОРАЦІЇ «ОБОЛОНЬ» НА УКРАЇНСЬКОМУ РИНКУ БЕЗАЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ PDF
О.О. Державський, А.В. Державська 200-206
Управління якістю послуг медичного закладу PDF
Л.В. Джемелінська 206-212
ВПЛИВ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ НА СТАН ОХОРОНИ ПРАЦІ PDF
О.С. Кириченко, В.Ю. Степанюк 212-215
Використання статистичних методів аналізу для розрахунку кількості персоналу систем масового обслуговування інформаційних мереж PDF
О.В. Клименко, К.А. Поддубний 215-222
АНАЛІЗ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
О.А. Підлісна, О.О. Бобешко 222-227
Вплив сировинного фактора на формування собівартості сухих будівельних сумішей PDF
Ю.В. Тюленєва, О.Л. Сичков 227-234
Оцінка динаміки прибутку та резервів розвитку ТОВ «CВC» PDF
О.C. Хринюк, І.В. Бaбич 234-242
АНАЛІЗ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ НА ПРАТ «БЕРЕЗАНСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ» PDF
О.С. Хринюк, Ю.В. Третяк 242-247
Методика розрахунку рентабельності підприємства PDF
М.В. Шашина, Р.С. Седун 247-255
Оцінка конкурентоспроможності продукції ПАТ «Фармак» на базі препарату «Тромбонет» PDF
Т.Є. Шевченко, О. В. Мороко 255-261
Дослідження ризиків господарської діяльності підприємства НАСК «Оранта» та шляхи їх мінімізації PDF
К.В. Шелехов, Д.М. Данилюк 261-270
Фінансове планування як основа формування фінансової стратегії підприємства PDF
І.А. Шеховцова, А.О. Хименко 270-276