№ 14 (2014)

У збірнику опубліковані результати наукових досліджень з актуальних проблем сучасної економіки, аналізу перспектив розвитку підприємництва та запропоновані методики та шляхи розв’язання практичних питань.

Для викладачів вищих навчальних закладів, наукових працівників, аспірантів, студентів технічних та гуманітарних спеціальностей.

Редакційна колегія вважає за доцільне повідомити, що не всі положення та висновки окремих авторів є безперечними. Разом з тим, вважаємо можливим їх публікацію з метою обговорення.

Редакційна колегія

Голова редколегії, головний редактор: Круш П.В.

Співголови: Гавриш О.А., Дергачова В.В., Солнцев С.А.,  Яловий Г.К.

Члени редколегії: Ангелов К.П., Войтко С.В., Крейдич І.А., Малий І.Й., Маляренко А.Д., Мартиненко В.П., Марченко В.М., Стеченко Д.М., Шегда А.В., Шульгіна Л.М., Довгань Л.Є., Зозульов О.В., Мітенков М.В., Темічев А.М., Тульчинська С.О.

Відповідальний секретар: Тюленєва Ю.В.

Укладачі: Антошко Т.Р., Погребняк А.Ю.


Зміст

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ АГРАРНО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ PDF
О.І. Андрусь, Н.В. Березова 6-13
Сучасний стан вугільної промисловості України PDF
Н.Я. Бойчук 13-20
Концептуальна модель розвитку світового ПЕК PDF
В.Г. Бурлака 20-27
Розвиток економіки освіти як науки PDF
Л.В. Джемелінська 27-31
Сучасний стан видавничо-поліграфічної галузі України PDF
О.О. Кожемяченко, Т.О. Бойко 31-37
Вплив соціально-економічних факторів на демографічну ситуацію в Україні PDF
А. А. Кух, О.А. Підлісна 37-43
ЕМІГРАЦІЙНІ ПОТОКИ З УКРАЇНИ У 2008-2013 РР. PDF
О.А. Підлісна, І. Р. Знак 43-48
ПРОБЛЕМИ БЕЗРОБІТТЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ PDF
І. П. Петровська, І. І. Ніньовська 48-57
Роль та значення логістизації в національній економіці PDF
А.Ю. Погребняк, Ю.Е. Гусак 57-62
ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ ДО УПРАВЛІННЯ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯМ В ПРОМИСЛОВОСТІ PDF
Т. П. Ткаченко, А. О. Кувшинова 62-70
Сучасний стан та перспективи розвитку енергомашинобудування в Україні PDF
Т.Є. Шевченко, О. І. Лозовська 70-74
Бюджетна політика України та її ефективність PDF
І.А. Шеховцова, І.М. Ліннік 74-80
Дослідження сутності поняття «ризик» як економічної категорії PDF
Р. С. Яресько 80-86

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВІ

Теоретичні підходи до ідентифікації інвестиційних ресурсів на підприємстві електроенергетичного комплексу PDF
О.А. Гавриш, О.О. Волошин 87-93
Нагальні проблеми розвитку сектору інформаційних технологій України та шляхи їх вирішення PDF
І.В. Дульська 93-101
Поняття інвестиційної діяльності та проблеми її активізації в Україні PDF
О.С. Кириченко, В.Ю. Степанюк 101-105
Особливості міжнародної інвестиційної діяльності ТНК в умовах глобалізації PDF
Л.П. Овчарова, В.П. Бодеко 105-115
Соціальні мережі як інструмент пошуку персоналу фірми PDF
І.П. Петровська, К.С. Шевченко 115-121
Сучасний стан та проблеми іноземного інвестування в Україні PDF
Т.Є. Шевченко, О.В. Антоненко 121-127

ФІНАНСИ ТА ГРОШОВО-КРЕДИТНІ ВІДНОСИНИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВІ

Дослідження напрямків вдосконалення механізму оподаткування податком на прибуток PDF
А.В. Гречко, К.В. Кирикович 128-134
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА З МЕТОЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЙОГО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ PDF
А.В. Гречко, С.О. Нечипорук 134-140
Удосконалення управління грошовими потоками з метою підвищення ефективності діяльності підприємства PDF
О.П. Кавтиш, А.С. Ночовна 140-146
Лiзингoвi oперацiї як альтернатива кредитування бiзнесу PDF
Т.Г. Лизунова, Л.Г. Смоляр 146-153
Економіко-математичне моделювання в системі управління фінансовою діяльністю підприємства PDF
О.В. Клименко, А.М. Брезіцька 153-158
Тенденції розвитку лізингу в Україні PDF
В.В. Красношапка, Д.О. Конопчук 158-164
Заробітна плата як один із засобів матеріального стимулювання працівників вітчизняних підприємств PDF
Н.П. Панчишак, А.А. Орєхова 164-169

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

Існуючі напрями використання енергетичних ресурсів на підприємствах птахофабрик та їх вплив на ефективність виробництва PDF
О.П. Заборовець, А.Р. Сільченко 170-176
Управління конкурентоспроможністю продукції вітчизняних підприємств у сучасних умовах PDF
О.П. Кавтиш, М.О. Метлицький 176-182
Мотивації персоналу при здійсненні діяльності підприємства PDF
С.О. Кириченко, В.Ю. Степанюк 182-187
Структура контрактних відносин корпоративних підприємств машинобудування PDF
П.В. Круш, Ю.М. Теслюк 187-192
Якість продукції – основний важіль забезпечення його конкурентоспроможності PDF
П.В. Круш, С.І. Токова 192-199
Тенденції собівартості продукції в сучасних умовах економічного розвитку PDF
В.М. Марченко, Л.Е. Богданович 199-205
Проблеми сучасної кадрової політики підприємств та шляхи їх вирішення PDF
В. М. Марченко, М. Ю. Продун 205-209
Основи використання паливно-енергетичних ресурсів у економічній системі підприємства PDF
Б.М. Сердюк, А.О. Гуріненко 209-215
Механізм стимулювання продуктивності праці на підприємстві PDF
О.С. Хринюк, Ю.В. Третяк 215-220
Проблеми формування та використання кадрового потенціалу підприємства PDF
М.В. Шашина, В.В. Старицька 220-225
Методичні підходи до управління фінансовою стратегією підприємства PDF
Т.Є. Шевченко, О. І. Лозовська 225-230

АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Напрями підвищення ефективності виробничої діяльності підприємства PDF
О.І. Андрусь, А.С. Гречухін 231-236
Деякі аспекти техніко-економічного порівняння варіантів схем електричних з’єднань та видачі потужності електростанції PDF
С.В. Бахмачук, Т.В. Завалко 236-243
Удосконалення системи управління фінансового діяльністю підприємства за рахунок підвищення оперативності аналізу фінансового стану PDF
Б.В. Дергалюк, М. Р. Корчовна 243-250
Сутність та структура фінансового потенціалу підприємства PDF
О.П. Заборовець, Н.С. Кононенко 250-257
Метод Дельфі як технологія прийняття господарських рішень PDF
О.В. Кривда, О.В. Войтюк 257-263
Застосування критеріїв прийняття господарських рішень PDF
О.В. Кривда, В. Кружилко 263-269
Економічне обґрунтування системи ризик-менеджменту на підприємстві PDF
А.П. Сіренко, В.П. Башилова 269-277
МЕТОДИ ОЦIНКИ ФIНАНСОВОГО СТАНУ ПIДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ PDF
Ю.В. Тюленєва, Т.С. Сергієнко 277-282
Аналіз ефективності підприємства та oбґpунтувaння ocнoвних зaхoдів підвищення його пpибуткoвocті на прикладі ТОВ «СВС» PDF
О.С. Хринюк, І.В. Бабич 282-291
Аналіз та управління виробничою діяльністю підприємства PDF
Н.А. Шевчук, П.Г. Сухорада 291-296