№ 13 (2014)

У збірнику опубліковані результати наукових досліджень з актуальних проблем сучасної економіки, аналізу перспектив розвитку підприємництва та запропоновані методики та шляхи розв’язання практичних питань.

Для викладачів вищих навчальних закладів, наукових працівників, аспірантів, студентів технічних та гуманітарних спеціальностей.

Редакційна колегія вважає за доцільне повідомити, що не всі положення та висновки окремих авторів є безперечними. Разом з тим, вважаємо можливим їх публікацію з метою обговорення.

Редакційна колегія

Голова редколегії, головний редактор: Круш П.В.

Співголови: Гавриш О.А., Дергачова В.В., Солнцев С.А.,  Яловий Г.К.

Члени редколегії: Ангелов К.П., Войтко С.В., Крейдич І.А., Малий І.Й., Маляренко А.Д., Мартиненко В.П., Марченко В.М., Стеченко Д.М., Шегда А.В., Шульгіна Л.М., Довгань Л.Є., Зозульов О.В., Мітенков М.В., Темічев А.М., Тульчинська С.О.

Відповідальний секретар: Тюленєва Ю.В.

Укладачі: Антошко Т.Р., Погребняк А.Ю.


Зміст

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Формування інституційних основ корпоративної соціальної відповідальності в Україні PDF
Т.Р. Антошко 6-12
Моделі реструктуризації електроенергетики в різних країнах світу: досвід для України PDF
В.Г. Бурлака 12-19
ЕКОНОМІЧНІ ПЕРСПЕКТИВИ ВСТУПУ УКРАЇНИ ДО ЄС ДЛЯ ХІМІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА PDF
Д.В. Ващук, О.А. Підлісна 19-25
ЕКОНОМІКА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В СИСТЕМІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я PDF
Л.В. Джемелінська 25-31
РЕАЛІЇ СУЧАСНОГО РИНКУ: ЦІНОВА ДИСКРИМІНАЦІЯ, ЯК КЛЮЧОВИЙ ФАКТОР НЕСТАБІЛЬНОСТІ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН PDF
О.П. Кавтиш, Д.О. Мастюк 31-35
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ В ПОЛІГРАФІЧНІЙ ГАЛУЗІ PDF
О.О. Кожемяченко, М.О. Мединцева 35-40
ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТІВ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА ЗА УЧАСТЮ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ PDF
Л.П. Овчарова, В.П. Бодеко 40-51
ЗВ'ЯЗОК МІЖ ПІЛЬГОВИМ ОПОДАТКУВАННЯМ ТА ЗМЕНШЕННЯМ НАДХОДЖЕНЬ ДО БЮДЖЕТУ PDF
А.Ю. Погребняк, Ю.Е. Гусак 52-57
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ХЛІБОПЕКАРСЬКОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ PDF
Б.М. Сердюк, Н.В. Анненкова 57-65
АНАЛІЗ РИНКУ КОНДИТЕРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ PDF
М.В. Шашина, І.І. Мрочко 65-72
СУЧАСНИЙ СТАН ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ PDF
Т.Є. Шевченко, О.В. Мороко 72-77

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВІ

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ PDF
О.А. Гавриш, В.П. Башилова 78-86
НАПРЯМИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ PDF
В.М. Марченко, Л.М. Савонік 86-92
СТРАТЕГІЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ PDF
Ю.М. Манцевич 92-97
ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Т.В. Пархоменко, В.В. Красношапка 97-103
УДОСКОНАЛЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ PDF
Б.М. Сердюк, Н.В. Майстренко 103-110
ПОРІВНЯННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ ТЕПЛОВИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ З РІЗНИМИ ТЕХНОЛОГІЯМИ ВИРОБІТКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ PDF
Є.Г. Скловська, Ю.В. Горбатюк 110-115
ПРОТИРІЧЧЯ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ PDF
С.О. Тульчинська, Р.В. Тульчинський 115-121

ФІНАНСИ ТА ГРОШОВО-КРЕДИТНІ ВІДНОСИНИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВІ

ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ, ЯК ОСНОВА УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА PDF
О.П. Заборовець, Н.С. Кононенко 122-126
ВПЛИВ ФІНАНСОВИХ СПЕКУЛЯЦІЙ НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ PDF
С.О. Кириченко, А.В. Данилов 126-133
ДОСЛІДЖЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ ФУНКЦІЙ EXCEL ДЛЯ РОЗРАХУНКУ АМОРТИЗАЦІЇ PDF
О.В. Клименко 133-140
ОРГАНІЗАЦІЯ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ PDF
А.Ю. Погребняк, Р.А. Якименко 140-148
ПОБУДОВА ФІНАНСОВОЇ МОДЕЛІ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА PDF
М.О. Скрипченко, Я.Г. Прокопенко 148-155
ВИКOРИСТAННЯ ФIНAНСOВИХ РEСYРСIВ НA ПIДПРИЄМСТВI PDF
Н.А. Шевчук, О.С. Гречухін 155-160
ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА РІВЕНЬ ВІДСОТКОВОЇ СТАВКИ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ PDF
І.А. Шеховцова, М.Ю. Трохименко 160-167

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

РОЛЬ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ У ЗАВДАННІ ПІДВИЩЕННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
О.В. Максимішина, М.О. Зеленська 168-173
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА PDF
О.П. Кавтиш, О.О. Мельникова 173-179
УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ЙОГО ЕФЕКТИВНОСТІ PDF
О.В. Клименко, А.М. Брезіцька 179-185
ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ПОЛІТИКОЮ ПІДПРИЄМСТВА УКРАЇНИ PDF
П.В. Круш, Л.М. Кукавська 185-190
ЗАСТОСУВАННЯ ПРИНЦИПІВ КОНЦЕПЦІЇ JIT НА ЗАВОДАХ З ВИРОБНИЦТВА СКЛА PDF
О.А. Підлісна, О. Я. Весельська 190-195
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ PDF
С.О. Тульчинська, Я.В. Шемет 195-202
ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ PDF
Ю.В. Тюленєва, Н.В. Кобцов 202-205

АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

СТРУКТУРА ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ: МЕТОДИ І МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ PDF
Н.В. Береза, О.В. Кривда 206-211
ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ З МЕТОЮ ВИХОДУ НА МІЖНАРОДНИЙ РИНОК PDF
Н.Я. Бойчук 211-218
ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ПЕРСОНАЛУ PDF
О.А. Гавриш, А.М. Рубцов 218-225
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА PDF
А.В. Гречко, С.О. Нечипорук 225-230
ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАХОДІВ ПО ПІДВИЩЕННЮ РІВНЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ «СІРІУС ЕКСТРУЖЕН» PDF
А.В. Гречко, О.С. Стельмах 230-236
АНАЛІЗ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
В.М. Євдокименко, О.С. Кириченко 236-242
ВПЛИВ МЕХАНІЗМУ ВИРОБНИЧОГО ЛЕВЕРИДЖУ НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВА PDF
О.П. Заборовець, В.В. Усатюк 242-248
ПРИКЛАДИ ЗАСТОСУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ PDF
К.В. Кирикович, П.П. Круш 248-255
ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ЗАТ «ОДЕСЬКИЙ КОНЬЯЧНИЙ ЗАВОД» PDF
П.В. Круш, С.І. Токова 255-262
CУЧАCНI ПРОБЛЕМИ ТА IНCТРУМЕНТИ АНАЛIЗУ ФIНАНCОВИХ РЕЗУЛЬТАТIВ PDF
Т.С. Сергієнко, Ю.В. Тюленєва 262-269
ВИДИ ТА ЗАСОБИ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВОМ PDF
С.В. Терьохін, І.А. Шеховцова 269-275
ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Т.П. Ткаченко, О.Т. Войтюк 275-280
МЕТОДИКА АНАЛІЗУ ПОКАЗНИКІВ ВИРОБНИЧО-ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
О.С. Хринюк, Є.Ю. Ляшенко 280-287
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІ PDF
О.С. Хринюк, А.А. Орєхова 287-292
МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЄЮ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ PDF
М.В. Шашина, Т.А. Степаненко 292-300
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗРОБКИ ЗАХОДІВ ЗІ ЗНИЖЕННЯ ВИТРАТ НА ПІДПРИЄМСТВІ PDF
Т.Є. Шевченко, О. А. Зленко 300-306